หลักสูตร Pubilc Training

                                               

 มอบประกาศนีย์บัตรทุกหลักสูตร(ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ถึง  200%)

   
   
 

หลักสูตร “Professional Selling Skills” 02/06/2017

   การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าในเสี้ยวเวลาของการขาย

 

                                                                                                                               

   
 

หลักสูตร " จิตวิทยานักขายเชิงรุก " 06/06/2017

   หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ต้องรู้ไว้เป็นอาวุธทางปัญญาในการขายในยามที่มีการแข่งขันกันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักการคิดในการสร้างกลยุทธ์ การวิเคราะห์ลูกค้า การเจรจาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้ทักษะการขายที่ไม่เป็นรองใคร  และนำท่านสู่สายทางนักขายมืออาชีพในอนาคต หาเทคนิคการเปิดการขายจนสามารถปิดการขายได้ ไม่ว่าจะเป็นการขจัดข้อโต้แย้ง การสร้างความประทับใจ หรือ การเจรจาต่อรอง 

 

                                                                                                                               

   
 

หลักสูตร “Succession Plan and Career Planning” 06/06/2017

   การทำ Succession Planning เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งสำคัญๆ ได้มาก เพราะบริษัทจะทำการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
เป็นระยะๆ มีการสรรหา พัฒนา และตระเตรียมคนไว้ทดแทนอยู่ตลอดเวลา แทนที่จะรอพนักงานคนเก่งลาออกไปแล้วค่อยมาคิดหาคนทดแทน ซึ่งกว่าจะหาคนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงมา
ทดแทนได้ก็ยาก และบางทีก็ใช้เวลานาน

 

                                                                                                                               

   
 

หลักสูตร "กระบวนการนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ กฎหมายภาษีศุลกากรและข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ" 8-9/06/2017

   ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ไม่ได้แค่การพูดคุยตกลงระหว่างกันเท่านั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎ กติกาการค้าสากล จึงมีองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่ค้าทั่วโลก ผู้นำเข้า-ส่งออกต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน พิธีการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

 

                                                                                                                               

 

 

   
 

หลักสูตร “การเขียนบันทึกจดหมายเชิงธุรกิจ(ไทย)" 09/06/2017

  ผู้เข้าสัมมนาตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนจดหมายภาษาไทยให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนจดหมายประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลทันที

 

                                                                                                                           

   
 

หลักสูตร “เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ” 16/06/2017

   การสัมภาษณ์งานคือกระบวนการนำเข้า (Input) ในการคัดเลือกคนเข้าสู่การทำงานในตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น การเลือกคนผิด ก็ย่อมส่งผลลัพธ์ (Output) ที่ไม่ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการ และเป็นต้นทุนขององค์กรที่จะต้องแบกภาระไป แล้ว “อะไร ?” คือตัวช่วยที่น่าจะทำให้กระบวนการคัดเลือกคนให้ได้ “ตัวตนที่แท้จริง” ที่เหมาะสมกับสิ่งที่องค์กรต้องการ “คำตอบ” คือ เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview - Target Selection) 

 

                                                                                                                           

   
 

หลักสูตร “Cost Reduction with 7 Wastes” 12/06/2017

   ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน และสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เราจะยังคงรักษา และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร (Profitability) ที่มีอยู่ไว้ได้อย่างไร ? เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องร่วมด้วยช่วยกันที่จะผลักดันไปให้สู่เป้าหมายผลกำไรที่ตั้งไว้ หากพิจารณาสมการ กำไร = ยอดขาย – ต้นทุน
เราสามารถเพิ่มผลกำไรได้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ 1. เพิ่มยอดขาย 2. ลดต้นทุน

 

                                                                                                                               

   
  

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง 13/06/2017

   โดยหลักการที่ว่า “หัวหน้าคือผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น” ดังนั้น การทำงานผ่านคนอื่น จึงต้อง "เข้าใจ" "ใส่ใจ" และ "ได้ใจ" ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง ด้วยศาสตร์ทางด้าน "จิตวิทยา" เพื่อนำมาผสมผสานให้เข้ากับศาสตร์ทางด้าน "บริหารจัดการ" ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตร "จิตวิทยาการบริหาร" สามารถให้ "คำตอบ" แก่ท่าน

 

 

                                                                                                                            

   
 

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง(ภาคปฏิบัติ) 13-14/06/17

   ระบบค่าจ้างค่าตอบแทนถือเป็นเสาหลักที่ต้องมีในระบบการบริหารคน เพราะค่าจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจและการบริหารคนขององค์กร  แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้ก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ดังนั้นการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่มีระบบ มีโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสม  เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่การออกแบโครงสร้างค่าจ้างและบริหารค่าตอบแทนนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์

 

 

                                                                                                                            

   
 

หลักสูตร “ การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)” 15/06/2017

   การแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์เจาะลึกไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานั้น ด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เรียกว่า Why-Why Analysis ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นให้ลงไปแก้ปัญหาที่พื้นที่หน้างานจริง สำรวจสภาพที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้สภาวะจริง มาผนวกรวมเข้ากับความรู้ และประสบการณ์ในงานนั้น ใช้เทคนิคการตั้งคำถามอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน 

 

                                                                                                                               

   
 

หลักสูตร "การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์" 20/06/2017

   การทุ่มเทหัวใจให้กับงานอย่างสุดความสามารถ เต็มศักยภาพที่ท่านมีอยู่นั่น มิใช่จุดมุ่งหมายเดียวที่ถูกต้องเสมอนอกจากการมีใจในการทำงานแล้วเราต้องมีหลักคิดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องการประสิทธิผลด้วย นั้นเรียกว่าการทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรนี้มีเจตนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจะได้รู้ถึงต้นต่อของปัญหารวมถึงหลักคิดทางแก้อย่างมืออาชีพ ในความรู้สึกต่อต้านและความไม่พึงพอใจในงาน และปัญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานภายในองค์กร 

 

                                                                                                                               

   
 

หลักสูตร “Coaching Skills for Manager” 20/06/2017

   การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหนึ่งที่สำคัญ   คือการไม่ได้รับการสอนงานและการแนะนำงานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงาน ที่ดี ขาดหลักการสื่อสารที่เหมาะสมกับพนักงานในระหว่างการสอนงาน อาจทำให้เกิดความตึงเครียด เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องและไม่สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

 

                                                                                                                            

   
 

หลักสูตร “การเขียนจดหมาย E-Mail ภาษาอังกฤษ Effective E-mail Writing”

   ในยุคโลกไร้พรมแดน และการเปิดการค้าเสรีกับนานาอารยะประเทศนั้น การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญยิ่งนัก ในอันที่จะติดต่อทำธุรกิจกับนานาประเทศ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารด้วยเอกสาร หรือจดหมาย Email  เนื่องด้วย จดหมายและ Email เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงหรือยืนยันข้อความต่างๆ ที่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานในอนาคตได้ นอกจากนี้Email ยังเป็นวิธีการสื่อสารที่นับวันจะเพิ่มอิทธิพลต่อการใช้ในทางธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายและ Email รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

 

                                                                                                                            

   
 

หลักสูตร “กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพ และบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด” ***ข้อพึงระวังที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบ" 23/06/2017

  หลักสูตรนี้เน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และปัญหาที่ทุกองค์ต้องเจอ ท่านจะได้ทราบถึงเนื้อหาที่จำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับองค์กรของท่านซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ตรงทั้งทางศาลแรงงานฝ่ายนายจ้างและประสบการณ์ด้านการบริหารงานฝ่ายบุคคลจึงสามารถถ่ายทอดการสอนจากประสบการณ์พร้อมแนะนำวิธีผู้เข้าอบรมได้อย่างดีเยี่ยม

 

                                                                                                                               

   
 

หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำแบบประเมินผลงานที่เป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้” 22-23/06/17

   หลายองค์กรมักต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวกับการประเมินผลงาน เนื่องจากพนักงานไม่ยอมรับผลการประเมิน เพราะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ไม่มีความชัดเจน  ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานขาดความชัดเจน ทำให้ผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินตีความแตกต่างกัน เกิดการไม่ยอมรับผลการประเมิน รวมทั้งไม่ได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุใดลูกน้องจึงมีผลงานที่ต่ำกว่า เท่ากับ หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อนำสาเหตุดังกล่าวมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

 

                                                                                                                               

   
 

หลักสูตร "ชิงความได้เปรียบในการขายด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด" Marketing Strategy for Advantage in Selling  21/06/2017

      การขายจะประสบความสำเร็จได้ จุดเริ่มต้น ต้องมาจาก"การกระตุ้นการรับรู้" โดยการตลาด เพื่อสร้างการจดจำ สนใจและการระลึกถึง ดังนั้น เมื่อพนักงานขายพบกับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง/ผู้สนใจ ก็จะสามารถใช้ทักษะการขายให้ผสมผสานกับการตลาดที่มีอยู่เป็น"ตัวกระตุ้น" ความสนใจ หรือ ความฉงน เพื่อให้ลูกค้า เปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอสินค้าจนนำไปสู่ "การสั่งซื้อ" ในที่สุด ซึ่งคือจุดมุ่งหมายของงานขายที่ประสบความสำเร็จนั่นเอง

 

                                                                                                                            

 

   
 

หลักสูตร “พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ” 23/06/2017

   ความสำคัญของหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมได้มีการพัฒนาทักษะให้เกิดความชำนาญต่อการปฎิบัติงานหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงานฝึกอบรมที่ตนรับผิดชอบสูงสุดและยังช่วยพัฒนาการวางแผนการองค์กรได้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองต่อการทำงานภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

                                                                                                                           

   
 

หลักสูตร "Update!!! กฎหมายการเกษียณอายุ ระเบียบข้อบังคับ สำหรับการบริหารงานบุคคล" 26/06/2017

   ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือเรื่องของพนักงาน หรือแรงงาน ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานเหล่านี้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตลอดการทำงาน โดยเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง องค์การของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้าง 

 

                                                                                                                               

   
 

หลักสูตร “การขายทางโทรศัพท์ Professional Telesales” 27/06/2017

   การขายทางโทรศัพท์ดูเป็นเรื่องง่าย ๆ และเป็นช่องทางหนึ่งลงทุนน้อยและทุกองค์กรเลือกใช้ องค์กรต่าง ๆ จึงใช้”การขายทางโทรศัพท์ มาเป็น”กลยุทธ์” ได้แต่การปฏิเสธ และรอติดต่อกลับ หรือ ช่างเสียเวลาและทรัพยากรทีลงทุนลงแรงไป

แต่ … ปัญหาที่ว่านี้ ! จะหมดไป…เพราะ พนักงานขายของท่านจะเลิก   พฤติกรรม 3 อย่าง ดังต่อไปนี้

 

 

                                                                                                                            

   
 

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือน” 27/06/2017

     การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือ กลไก ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้จูงใจให้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร และเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้ทำงานกับองค์กรในระยะยาว พนักงานต้องการสิ่งตอบแทนที่ยุติธรรมและเป็นที่พึงพอใจ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน องค์กรต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ผสมผสานกัน เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทำให้นโยบายการปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

                                                                                                                               

   
 

หลักสูตร “ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan : IDP ” 27/06/2017

   เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน แผนพัฒนารายบุคคล จึงเป็นแผนสำหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต หรือตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การกำหนดขึ้น 

 

                                                                                                                               

   
 

หลักสูตร “เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองจัดซื้อ” 28/06/2017

   “จัดซื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ กำไรดี” หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขอบเขต ขั้นตอนการบริหารงานจัดซื้อ  รูปแบบการจัดซื้อที่มีผลต่อสัมพันธภาพกับผู้ขาย  เจาะลึกการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าต่างๆให้เห็นภาพชัดเจนในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

 

                                                                                                                                

   
 

 หลักสูตร "การทำการ ตลาดยุค4G การวางระบบทำการตลาดออนไลน์ ด้วย Social Network แบบครบวงจร" 15/06/2017

ยุคที่ผู้บริโภคตัดสิน แบรนด์ ของคุณด้วยปลายนิ้ว รับจำนวนจำกัด 10 ท่าน เท่านั้น

 

                                                                                                                               

   
 

หลักสูตร "Update!!! กฎหมายการเกษียณอายุ ระเบียบข้อบังคับ สำหรับการบริหารงานบุคคล" 12/07/2017 โรงแรม สยาม เซ็นเตอร์ (หาดใหญ่)

   ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือเรื่องของพนักงาน หรือแรงงาน ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานเหล่านี้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตลอดการทำงาน โดยเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง องค์การของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้าง 

 

                                                                                                                               

   
 

หลักสูตร “กลยุทธ์และการจัดการงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ”(Modern Purchasing Strategy and Management) >>/07/2560

   กระบวนการจัดซื้อ (Purchasing Process) อย่างมีประสิทธิภาพนั้น องค์กรต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดหา การจัดหา (Procurement) และซื้อมานั้นผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ ตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในการขอซื้อให้มีการส่งมอบและการควบคุมผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อกระบวนการผลิตและต่อผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์และบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งทุกองค์กรต้องจัดทำและประยุกต์ใช้เกณฑ์ในการประเมิน, คัดเลือก, เฝ้าติดตามสมรรถนะและประเมินซ้ำอย่างต่อเนื่อง 

 

                                                                                                                           

   
 

หลักสูตร MINDSET แห่งการบริหารคน “ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น” >>/07/2560

   จากปัญหามนุษย์ต่างมีระบบความคิด ระบบการมองโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าจะเป็นพี่น้องกัน หรืออยู่ในครอบครัวเดียวกัน ต่างคนก็ต่างมีแนวการมองโลกที่แตกต่างกัน การที่คนเราจะสามารถเข้าถึงระบบการมองโลกและระบบความคิดของคนอีกคนหนึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของคนๆ นั้นได้  หากเราสามารถอ่านใจ หัวหน้าหรือลูกน้องออกแล้วละก็ เราก็จะสามารถคาดว่า ถ้าเราพูดอย่างนี้ อีกฝ่ายจะมีปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาอย่างไร อาการแปลกอกแปลกใจก็จะมลายไป 

 

                                                                                                                           

   
 

หลักสูตร "ภาวะผู้นำ กับ การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Leadership &  Conflict Management and Problem Solving & Decision Making) ">>/07/2560

   ความเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างมาการตัดสินใจได้ดีย่อมแสดงถึงความเป็นคนที่ สามารถในการแก้ไขปัญหาและนำพาไปสู่ทางออกได้อย่างดี ความสามารถในการทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการสะท้อนถึงการมองการณ์ไกลอย่างมีไหวพริบ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการแก้ปัญหา

 

                                                                                                                           

   
 

 หลักสูตร การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้าง 21/07/2560

   กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง องค์การของนายจ้างและองค์การของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กาหนดให้นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์การดังกล่าวต้องปฏิบัติต่อกันและต่อรัฐ โดยกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการจ้าง การใช้แรงงาน และการจัดสวัสดิการ ที่จาเป็นในการทางาน หากผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลขาดความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องกฎหมายแรงงาน จะทาให้มีปัญหาในการบริหารงาน และรอวันที่จะปรากฏออกมา ซึ่งจะยากแก่การแก้ไขในวันข้างหน้า

 

                                                                                                                               

   
Powered by MakeWebEasy.com