--------


   

 

อ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์อ.พลกฤต โสลาพากุลอ.พิทักษ์ บุญชมอ.พิสิษฐ์ อุษยาพรอ.พิสิษฐ์ ชูยงค์อ.พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย
อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติดร.รวิภาส  กล่ำทวีอ.เหรียญชัย  นำศรีค้าอ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุลอ.มงคล พัชรดำรงกุล อ.วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์ 
ดร.สันติชัย  อินทรอ่อนอ.พิชิต  สุจริตจันทร์อ.ธำรงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์ดร.ปิยวัฒน์  จารุธนรัตน์กุลอ.กิตติอำพล  สุดประเสริฐอ.พงษ์ปณต คอนทอง
อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรีอ.ร่มฉัตร  แย้มละอออ.ชารินทร์ ศฤงฆารนันท์อ.ภิรญา เสรีจารุมาศ อ.พิพัฒน์ ตั้งชูทวีทรัพย์ อ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา 
หัวข้อหลักสูตรวิทยากรรายละเอียด
                                        **คลิกเพื่อขอรับใบเสนอราคา In-house **
หมวด โรงงาน เพิ่มผลผลิต คุณภาพ  
BEHAVIOR BASED SAFETYอ.พงษ์ปณต คอนทองดาวน์โหลด
5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด 
5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานอ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ดาวน์โหลด
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล อ.พิสิษฐ์ อุษยาพรดาวน์โหลด
5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอ.พิทักษ์ บุญชม ดาวน์โหลด
เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กรอ.พลกฤต โสลาพากุล
ดาวน์โหลด 
Mind map for 5S Wayอ.พลกฤต โสลาพากุล
ดาวน์โหลด 
การจัดทำ 5ส ในสำนักงาน( 5S for Office)อ.พลกฤต โสลาพากุล
ดาวน์โหลด 
เทคนิคการยกระดับ 5ส สำหรับการตรวจประเมินอย่างมืออาชีพอ.พลกฤต โสลาพากุล
ดาวน์โหลด 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือชั้นสูงกับระบบ 5 ส เพื่อพัฒนาความยั่งยืนให้กับองค์กรอ.พลกฤต โสลาพากุล
ดาวน์โหลด
การควบคุมคุณภาพด้วย 5 ส Quality Control by 5Sอ.วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์  ดาวน์โหลด 
เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP)อ.พิทักษ์ บุญชมดาวน์โหลด
เทคนิคการเขียนตารางกรรมวิธีการผลิต Control Planอ.พิทักษ์ บุญชมดาวน์โหลด
ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC,PFOS, PFOA, ELV, IMDS)อ.พิทักษ์ บุญชมดาวน์โหลด
การบริหารตัวเองชั้นยอดเพื่อการทำงานชั้นเยี่ยมอ.พิทักษ์ บุญชมดาวน์โหลด
การจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ประจำวัน (Daily Product Quality Management)อ.พิทักษ์ บุญชม ดาวน์โหลด
เทคนิคการลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม อ.พิสิษฐ์ อุษยาพร ดาวน์โหลด
การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมอ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ดาวน์โหลด
เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมอ.พลกฤต โสลาพากุล ดาวน์โหลด
ระบบป้องกันความผิดพลาด Poka Yokeอ.พิสิษฐ์ อุษยาพร ดาวน์โหลด
QC 7 Toolsอ.พิสิษฐ์ อุษยาพร ดาวน์โหลด
QC 7 toolsอ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ดาวน์โหลด
7 QC Toolsอ.วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์ ดาวน์โหลด 
เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tool อ.พลกฤต โสลาพากุล ดาวน์โหลด
Visual controlอ.พิสิษฐ์ อุษยาพร ดาวน์โหลด
Visual Controlอ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ดาวน์โหลด
Why Why Analysisอ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ดาวน์โหลด
8D Report and Why Why Analysis Techniqueอ.พิสิษฐ์ อุษยาพร ดาวน์โหลด
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Soving and Data Anaysis)อ.พลกฤต โสลาพากุล ดาวน์โหลด
Problem Solving & Decision Makingอ.พิสิษฐ์ อุษยาพร ดาวน์โหลด
การบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ์อ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์  ดาวน์โหลด
การเพิ่มผลผลิตด้วย Kaizenอ.พิสิษฐ์ อุษยาพร ดาวน์โหลด
Kaizen for Productivity Improvementอ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ดาวน์โหลด
Kaizen เพื่อปรับปรุงงานอ.พลกฤต โสลาพากุล ดาวน์โหลด
Karakuri Kaizen อ.พลกฤต โสลาพากุล ดาวน์โหลด
Root Cause Analysis (RCA)อ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ดาวน์โหลด
เทคนิคการจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพและลดต้นทุนในองค์กร อ.พลกฤต โสลาพากุล ดาวน์โหลด
จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอ.พลกฤต โสลาพากุล ดาวน์โหลด
จิตสำนึกด้านคุณภาพอ.พลกฤต โสลาพากุล ดาวน์โหลด
จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพอ.พลกฤต โสลาพากุล ดาวน์โหลด
การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย(TPM_Focused Improvement)อ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
TQM สำหรับผู้บริหารอ.มงคล พัชรดำรงกุลดาวน์โหลด
TQM Total Quality Managementอ.มงคล พัชรดำรงกุลดาวน์โหลด
Introduction to TQMอ.วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์  ดาวน์โหลด 
ISO 45001อ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
วิศวกรอุตสาหกรรม 4.0 อ.พิทักษ์ บุญชม
 ดาวน์โหลด
ลดต้นทุนการซ่อมบำรุงด้วยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขับรถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดใหญ่ อ.พิทักษ์ บุญชม
 ดาวน์โหลด
เทคนิคการสร้างความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานอ.พิทักษ์ บุญชม  ดาวน์โหลด
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้านกลไกชุดเกียร์อัตโนมัติรถยนต์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงตามหลักวิศวกรรมยานยนต์ อ.พิทักษ์ บุญชม
 ดาวน์โหลด
เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อ.พิทักษ์ บุญชม
 ดาวน์โหลด
การเพิ่มผลผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4 Mอ.พลกฤต โสลาพากุล ดาวน์โหลด
การตรวจสอบภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015อ.พลกฤต โสลาพากุล ดาวน์โหลด
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Introduction ISO 9001 Version 2015อ.พลกฤต โสลาพากุล ดาวน์โหลด
GMP & HACCP Requirmentอ.พลกฤต โสลาพากุล ดาวน์โหลด
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN - SOอ.พลกฤต โสลาพากุล ดาวน์โหลด
หัวหน้าคลังสินค้ายุคใหม่อ.มงคล พัชรดำรงกุล ดาวน์โหลด 
การจัดการสินค้าคงคลังอ.มงคล พัชรดำรงกุล  ดาวน์โหลด 
การจัดการซัพพลายเชนเบื้องต้นอ.มงคล พัชรดำรงกุล  ดาวน์โหลด 
การจัดการการกระจายสินค้าสมัยใหม่อ.มงคล พัชรดำรงกุล  ดาวน์โหลด 
การจัดการ Spare part ให้มีประสิทธิภาพอ.มงคล พัชรดำรงกุล  ดาวน์โหลด 
พีระมิดสมรรถนะ ควบคุม วัดผล และพัฒนา ทั้ง Supply Chainอ.มงคล พัชรดำรงกุล  ดาวน์โหลด 
การบริหารคลังสินค้าอ.มงคล พัชรดำรงกุล  ดาวน์โหลด 
Introduction DOEอ.วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์  ดาวน์โหลด 
ISO2859 มาตรฐานการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบแอตตริบิวส์อ.วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์  ดาวน์โหลด 
การประเมินความสามารถกระบวนการ (PCA)อ.วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์  ดาวน์โหลด 
Statistical Process Control (SPC)อ.วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์  ดาวน์โหลด 
การใช้ Minitab ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นอ.วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์  ดาวน์โหลด 
แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ c=0อ.วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์  ดาวน์โหลด 
 
หมวด หัวหน้างาน บริหาร ภาวะผู้นำ  
กลยุทธ์ 3Ls เพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน (3Ls Strategies for Sustainable Leadership Development)   ดร.ปิยวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล ดาวน์โหลด
Leadership Development Programอ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล ดาวน์โหลด 
Supervisor skill for Opertionอ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล ดาวน์โหลด 
ก้าวสู่ การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ Play & Learnอ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล ดาวน์โหลด 
เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพอ.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล ดาวน์โหลด 
การสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
ภาวะผู้นำกับการจัดการแก้ปัญหาอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
ภาวะผู้นำและการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา ดาวน์โหลด
พัฒนาจุดแข็งเพิ่มศักยภาพหัวหน้างานอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผลดร.ณรงค์  อาศนสุวรรณ ดาวน์โหลด
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด
Leadership in new eraอ.พิพัฒน์ ตั้งชูทวีทรัพย์ ดาวน์โหลด
การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำระดับกลางอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
Basic Leaderอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
Becoming Supervisor หัวหน้างานที่ดีนั้นเป็นได้อย่างไรอ.ชารินทร์ ศฤงฆารนันท์ ดาวน์โหลด
Essential Skill for Supervisorอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
Excellent Leadershipอ.ร่มฉัตร  แย้มละออ ดาวน์โหลด
การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการอ.พิชิต  สุจริตจันทร ดาวน์โหลด
กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้อ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
กฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับ สำหรับหัวหน้างานที่ควรทราบ ตามที่บริษัทแนะนำ  ดาวน์โหลด
ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารรุ่นใหม่ ตามที่บริษัทแนะนำ  ดาวน์โหลด
Change Managementอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
จิตวิทยาการบริหารและการบังคับบัญชาอ.ร่มฉัตร  แย้มละออ ดาวน์โหลด
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้องอ.ร่มฉัตร  แย้มละออ ดาวน์โหลด
ผู้นำทีมประสิทธิภาพอ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี ดาวน์โหลด
ธรรมาภิบาลอ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี ดาวน์โหลด
MINDSET แห่งการบริหารคนอ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี ดาวน์โหลด
Analytical Skill for Logical Thinkingอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด
การออกแบบการทดลองอ.วิโรจน์  ตันติภัทโร ดาวน์โหลด 
ทักษะการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด
บริหารโครงการอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
การเขียนแผนงานและการบริหารแผนงานอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
Time Management for Effective Workอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด
เทคนิคการวางแผน การสั่งงาน ติดตามผลงาน และการทำงานเป็นทีมดร.สันติชัย  อินทรอ่อน  ดาวน์โหลด
การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด
กลยุทธ์การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง Strategies for Coaching and Mentoringอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิผลอ.ร่มฉัตร  แย้มละออ ดาวน์โหลด
การสอนงานดร.สันติชัย  อินทรอ่อน  ดาวน์โหลด
การสอนงานแบบ On The Job Trainingอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
Job Coach สอนคนให้เก่งสอนงานอ.ชารินทร์ ศฤงฆารนันท์ ดาวน์โหลด
Coaching for High Leader Performance in actionอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด
เทคนิคการเป็นโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงทีมงานอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
เทคนิคการ feedback ผลการปฏิบัติงานของลูกน้องให้ได้ทั้งใจและงานอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
 
หมวด พัฒนาบุคลากร สร้างทีม   
Positive Thinking & CreativeThinkingตามที่บริษัทแนะนำ ดาวน์โหลด
จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงานอ.ร่มฉัตร  แย้มละออ ดาวน์โหลด
การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศัยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี ดาวน์โหลด
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานอ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี ดาวน์โหลด
การทำงานและปรับตัวในยุค 4.0อ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
5Q เพื่อความสำเร็จของงาน                อ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด
การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
การค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muriอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
Knowledge Management Toolsอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
Work x3 พิชิตงานสู่ความสำเร็จ “การวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี ดาวน์โหลด
การสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพื่อการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
การทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการมอบหมายติดตามงานอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมอ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี ดาวน์โหลด
The Essentials of Teamอ.พิพัฒน์ ตั้งชูทวีทรัพย์ ดาวน์โหลด
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN - SOอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
การสร้างทัศนคติที่เหมาสมในการทำงาน (Attitude Improvement)อ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
การเขียน Mind Map สู่ประสิทธิภาพการทำงาน อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรีดาวน์โหลด
EQ การบริหารอารมณ์สู่ความสำเร็จที่ยั้งยืนอ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี ดาวน์โหลด
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)อ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
การพัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักการอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดสู่ความสำเร็จอ.ร่มฉัตร  แย้มละออ ดาวน์โหลด
 
หมวด การสื่อสาร การนำเสนอ  
การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ อ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด
Impactful Presentationอ.พิพัฒน์ ตั้งชูทวีทรัพย์ ดาวน์โหลด
การสื่อสารอย่างทรงพลังอย่างมีประสิทธิภาพอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด
การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISCอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี ดาวน์โหลด
Communication and Crisis Management อ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด
Better Communication and Relationshipอ.พิพัฒน์ ตั้งชูทวีทรัพย์ ดาวน์โหลด
Train the trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพอ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี ดาวน์โหลด
การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional )อ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด
The Professional Trainerอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด
 
หมวด การเงิน ธุรการ  
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)อ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด 
เทคนิคการติดตามหนี้ การบริหารลูกหนี้อ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด 
Excel for Admin แบบมืออาชีพอ.กิตติอำพล  สุดประเสริฐ ดาวน์โหลด 
ธุรการมืออาชีพในยุค 4.0อ.ร่มฉัตร  แย้มละออ ดาวน์โหลด 
Finance for Marketingอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด 
Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารอ.พลกฤต โสลาพากุล
 ดาวน์โหลด 
Finance for Non-Finance อ.เหรียญชัย  นำศรีค้าดาวน์โหลด 
 
หมวด ขาย งานบริการ  
จิตวิทยานักขายเชิงรุกอ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี ดาวน์โหลด 
สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)อ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด 
พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด 
เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขายอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด 
การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด 
พัฒนาทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี ดาวน์โหลด
Boost up Service Mindอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด 
การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction Survey ตามที่บริษัทแนะนำ  ดาวน์โหลด 
การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ (Customer Service Excellence) ตามที่บริษัทแนะนำ  ดาวน์โหลด 
การพัฒนาบุคลิกภาพการบริการอย่างมืออาชีพ อ.ภิรญา เสรีจารุมาศ  ดาวน์โหลด 
Customer Service Excellenceอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด 
The Best Service Mind for Customerอ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา  ดาวน์โหลด 
Leap Good to Great Customer Services จากบริการที่ดีสู่เยี่ยมยอดอ.ชารินทร์ ศฤงฆารนันท์ ดาวน์โหลด 
กลยุทธ์การตลาดเพิ่มยอดขายภายในและส่งออกดร.รวิภาส  กล่ำทวีดาวน์โหลด
โมเดลธุรกิจและค้าระหว่างประเทศ ให้สำเร็จจากเทคนิค Marketing 4.0ดร.รวิภาส  กล่ำทวีดาวน์โหลด
เทคนิคการออกแบบสินค้า+สื่อโฆษณาด้วยการตลาดออนไลน์ ดร.รวิภาส  กล่ำทวีดาวน์โหลด
การออกแบบและพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก (หลักสูตรวิเคราะห์เชิงวิชาการ)ดร.รวิภาส  กล่ำทวีดาวน์โหลด
Branding & Marketing 4.0 ดร.รวิภาส  กล่ำทวีดาวน์โหลด
กลยุทธ์สำหรับผู้เริ่มต้นส่งออก การนำเสนอเจรจาคู่ค้าต่างประเทศดร.รวิภาส  กล่ำทวีดาวน์โหลด
 
หมวด งานบริหารงานบุคคล ทรัพยากรมนุษย์  
เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพอ.ร่มฉัตร  แย้มละออ  ดาวน์โหลด 
เทคนิคการเขียนและแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย อ.ร่มฉัตร  แย้มละออ   ดาวน์โหลด  
HR for NON HR 1อ.ธำรงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์  ดาวน์โหลด 
HR for NON HR 2อ.ธำรงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์  ดาวน์โหลด 
HR for NON HR 3อ.ธำรงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์  ดาวน์โหลด 
โครงการฝึกอบรม การจัดทำดัชนีชี้วัด KPI ผลงานหลักเพื่อการจัดการที่เป็นเลิศดร.สันติชัย  อินทรอ่อน   ดาวน์โหลด 
จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน สัมมนาเชิงปฏิบัติการอ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ   ดาวน์โหลด  
การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้างอ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ   ดาวน์โหลด  
การประเมินค่างาน ทำให้เป็นเรื่องง่ายใครๆ ก็ทำได้อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ   ดาวน์โหลด  
จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ   ดาวน์โหลด  
การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน แบบ SMART JDอ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ   ดาวน์โหลด  
การออกแบบระบบบริหารผลงาน (PMS) ด้วย KPI และ Competency อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ   ดาวน์โหลด  
การประเมินผลงานสมัยใหม่ด้วยระบบ KPI & PMS (Performance Management System)ดร.ปิยวัฒน์  จารุธนรัตน์กุล   ดาวน์โหลด  
การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการอ.พลกฤต โสลาพากุล
  ดาวน์โหลด 
การจัดทำ KPIs เพื่อวัดความสำเร็จในงานอ.พลกฤต โสลาพากุล
  ดาวน์โหลด 
Effective Action Plan (EAP)อ.พลกฤต โสลาพากุล
  ดาวน์โหลด 
OKRs & Performance Management อ.พลกฤต โสลาพากุล
  ดาวน์โหลด 
การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HR for NON HR) ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
การสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบและเทคนิคการสัมภาษณ์งานตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
Professional Training and Development officer ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
Train the trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
การประเมินค่างานและการทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ) ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
บริหารโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัติ  ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
เทคนิคและวิธีการเขียน Job Description ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
Training Roadmap ตาม Functional Competency ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และIDP ตาม JD ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมตาม Competency ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
การบริหารค่าตอบแทนและการจัดทาโครงสร้างเงินเดือน ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากาลัง ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
การออกแบบกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
การประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ Balanced Scorecard & KPIs ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
เทคนิคการจัดทำระบบ Competency Model อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
เทคนิคการปฐมนิเทศและสร้างระบบพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่ ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
กลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง (talent management) ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
การจัดทำ Action Plan & KPI ให้ประสบความสำเร็จ ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
การประเมินค่างานเพื่อการบริหารโครงสร้างเงินเดือน ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
Succession Plan and Career Planning ตามที่บริษัทแนะนำ   ดาวน์โหลด 
 
Powered by MakeWebEasy.com