In-House Training

 


 

 
บริการจัดอบรมภายใน in house ทั้งงาน บริหารจัดการ HR หัวหน้างาน จัดซื้อ คลังสินค้า การเงิน งานขาย การตลาด บริการ งานคุณภาพ การผลิต การใช้ภาษาอังกฤษในงาน walk rally อาทิเช่น  
 
 


การบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจ
เทคนิคการนำเสนอการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลิกภาพ Personality development
จากบริการที่ดีสู่บริการที่เยี่ยมยอด
สุดยอดการบริการด้วยใจต่อยอดการแสดงออกต่อลูกค้า
ลูกค้าThe Best Service Mind for Customer
ลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ Customer Service Excellence
Boost up Service Mind
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า
การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ 7th Step for Success Selling
การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ
สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
จิตวิทยานักขายเชิงรุก
Mindset sales
เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
ขายได้ ขายเป็น ขายให้ตรงใจ
การเจรจาการขายเพื่อนักขายมือใหม่
สุดยอดเทคนิคเปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นชื่นชม
กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ
การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจอย่างเหนือชั้น
เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพ
การนำเสนองานขายและงานบริการอย่างมืออาชีพ
เทคนิคการขายพิชิตความสำเร็จ
การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
Finance for Non-Finance

โครงการฝึกอบรม การจัดทำดัชนีชี้วัด KPI ผลงานหลักเพื่อการจัดการที่เป็นเลิศ
การสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน
Professional Training and Development officer
เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่
Train the trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ
การประเมินค่างานและการทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)
บริหารโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัติ (2 วัน)
เทคนิคและวิธีการเขียนJob Description
การสร้างระบบ Functional Competency ด้วยตนเอง (Workshop 1 วัน)
การสร้างระบบ Core และFunctional Competency ภาคปฏิบัติ (Workshop 2 วัน)
Training Roadmap ตาม Functional Competency
เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และIDP ตาม JD
เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมตาม Competency(Competency Base Interview-CBI & Behavioral Event Interview-BEI) (Workshop)
การบริหารค่าตอบแทนและการจัดทาโครงสร้างเงินเดือน
เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากาลัง
การออกแบบกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI
การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP)
การประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ Balanced Scorecard & KPIs
เทคนิคการจัดทำ OJT Coaching
เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากร
เทคนิคการเขียน JD (Job Description) อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)
การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
OKRs & Performance Management
Work x3 พิชิตงานสู่ความสำเร็จ “การวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
การพัฒนาความผูกพันของคนในองค์กร (Employee Engagement Development)
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พิชิตความสำเร็จ
คิดเชิงบวกและคิดอย่างสร้างสรรค์ Positive
Thinking&Creative Thinking
การทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการมอบหมายติดตามงาน
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN - SO
การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน
การสร้างทัศนคติที่เหมาสมในการทำงาน (Attitude Improvement)
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
การพัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักการคิดบวกและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์
การทำงานที่ประสบความสำเร็จ

 

กลยุทธ์การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
Time Management 
ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารรุ่นใหม่
Professional supervisory skills ทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ 
Leadership Development Program
เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
ภาวะผู้นำกับหลักการบริหารอย่างมืออาชีพ
พัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
หัวหน้างานที่ดีนั้นเป็นได้อย่างไร (Becoming Supervisor)
Mind Map สู่ประสิทธิภาพการทำงาน
การออกแบบทดลอง
LQ หัวหน้างานประสิทธิภาพ
MINDSET แห่งการบริหารคน
ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
เทคนิคการวางแผน การสั่งงาน ติดตามผลงาน และการทำงานเป็นทีม
เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง
จิตวิทยาการบริหารและการบังคับบัญชา
Change Management
การสอนงานตามแนวทาง TWI (Training Within Industry) (2 วัน)
One On  One Coaching
LEADERSHIP IN NEW ERA
HR For Non HR
Coaching for High Leader Performance in action
ทักษะการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving & Decision Making Skill in Action
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility Analysis
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
จิตวิทยาการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต(Leader to Production Supervisor)
กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ผู้บริหารและเจ้าของกิจการควรรู้
กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้
การสอนงาน OJT (on the job training)
หัวหน้างานกับเทคนิคการสอนงานแบบให้คำปรึกษา
การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)
การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HR for Line Manager / HR for NON HR)
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพในยุคใหม่
Supervisor Skill for Operation
กลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
จิตวิทยาการบริหารคนและทีมตามแนว DISC
Change Management
Basic Leader
การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำระดับกลาง
การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหาร
การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหาร(Leadership and Engagement Team)
การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
พัฒนาจุดแข็งเพิ่มศักยภาพหัวหน้างาน
เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
การสอนงานแบบ On The Job Training
การบริหารโครงการ
กลยุทธ์การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง Strategies for Coaching and Mentoring
การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4 M
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ
ภาวะผู้นำกับการจัดการแก้ไขปัญหา
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN - SO


Train the Trainer
การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional )
การสร้างวิทยากรภายใน train the trainer
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5Q เพื่อความสำเร็จของงาน 5Q for High Effective Work    
ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด Professional
Conversation Skills
เทคนิคการติดตามหนี้และการบริหารลูกหนี้
การสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพื่อการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Knowledge Management Tools
เทคนิคการจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพและลดต้นทุนในองค์กร
การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
การทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการมอบหมายติดตามงาน
การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC


Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์และการจัดการงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ
การวิเคราะห์ OEE และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร
การควบคุมคุณภาพขั้นพื้นฐาน” (Introduction to Quality Control)
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดเตรียมและทำเอกสาร APQP, FMEA, PPAP และ Control plan ตามข้อกำหนดระบบที่ ISO-TS 16949 - 2 days
การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
QC 7 Tools for cost reduction(ลดต้นทุนด้วย QC Tools)
QCC group activity
จิตสำนึกในคุณภาพและความเป็นเจ้าของ
จิตสำนึกด้านคุณภาพ
กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต
ระบบ 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน

การตรวจประเมิน 5ส ในพื้นที่การทำงาน
เทคนิคการลดความผิดพลาดในการผลิตที่เกิดจากคน (Human error)
จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ Productivity Mindset
Kaizen in office

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen
การบริหารการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
Poka-Yoke 
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ Why-Why Analysis
แนวคิดพื้นฐานของการใช้ลีนในองค์กร Lean applying concept
Process Improvement with Lean Thinking
การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างานประจำวัน
สำหรับหัวหน้างาน Daily management
การลดต้นทุน"ที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน
ทักษะการควบคุมงาน สำหรับหัวหน้างาน
เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร" Productivity Promotion Technique
เทคนิคการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต" Techniques to reduce costs in the production process
การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน Innovation to increase productivity in your work
การปรับปรุงคุณภาพเชิงปฏิบัติ
การลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า Waste reduction for Quality improvement
จิตสำนึกด้านคุณภาพและการลดต้นทุนเพื่อการพัฒนางาน"
เทคนิคการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม 
เทคนิคการลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC by small group activity)
ทคนิคการลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MU (Finding Technique and Problem Solving of 3 MU)
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกันด้วยเครื่องมือคุณภาพ
การบริหารผลงานลูกน้องผ่านกิจกรรมสร้างคุณภาพสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ (Quality tools activity for modern supervisors)
การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต (Efficiency and Productivity Improvement)
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality Awareness in working place)
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT
QC 7 Tools for Preventive and Corrective Action
ไคเซ็น (Kaizen)เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกิจกรรม Kaizen
Visual control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต(7 Waste for cost reduction)
Reduction with 7 Wastes
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน ด้วย PDCA
การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า
การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน ภาคปฏิบัติ
TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 
การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองเพื่อการทำTPMที่สมบูรณ์
TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงาน
5S for Productivity improvement 
ล้านไอเดียเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนด้วย KAIZEN
Analytical Thinking for Problem Solving
Business Cost Reduction with Waste and Loss Management
การลดความสูญเสียและความสูญเปล่าในกระบวนการธุรกิจ
การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
ลดต้นทุนผลิต พิชิตผลกำไร
การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม Team Productivity
Problem solving for productivity improvement
GMP & HACCP Requirment
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Soving and Data Anaysis)
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001_2015
การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016 (IATF 16949:2016 Requirement)
การตรวจสอบภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015
การเพิ่มผลผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
Karakuri Kaizen
Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน
เทคนิคการลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในการทำงาน
ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง
การอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต
การดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ
Effectiveness Small Group Activity
การบริหารงานด้วยหลัก PDCA
การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม Team Productivity
Why Why analysis
Problem solving for productivity improvement
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Contineus improvement
TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
จิตวิทยาการบริหารคนสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต
เทคนิคการปรับเรียบและสร้างงานมาตรฐานในการผลิต
แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิต
วิถีทางและระบบการผลิตแบบโตโยต้า”(The Toyota Way to Toyota Production System) 2 วันPowered by MakeWebEasy.com