In-House Training

 


 

 
บริการจัดอบรมภายใน in house ทั้งงาน บริหารจัดการ HR หัวหน้างาน จัดซื้อ คลังสินค้า การเงิน งานขาย การตลาด บริการ งานคุณภาพ การผลิต การใช้ภาษาอังกฤษในงาน walk rally อาทิเช่น  
 
 


การบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจ

เทคนิคการนำเสนอการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาบุคลิกภาพ Personality development

สุดยอดการบริการด้วยใจต่อยอดการแสดงออกต่อลูกค้า

ลูกค้าThe Best Service Mind for Customer

ลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ Customer Service Excellence

Boost up Service Mind

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า

การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ 7th Step for Success Selling

การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ

สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)

จิตวิทยานักขายเชิงรุก

Mindset sales

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)

ขายได้ ขายเป็น ขายให้ตรงใจ

การเจรจาการขายเพื่อนักขายมือใหม่

สุดยอดเทคนิคเปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นชื่นชม

กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร

การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจอย่างเหนือชั้น

เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพ

การนำเสนองานขายและงานบริการอย่างมืออาชีพ

เทคนิคการขายพิชิตความสำเร็จ

การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

โครงการฝึกอบรม การจัดทำดัชนีชี้วัด KPI ผลงานหลักเพื่อการจัดการที่เป็นเลิศ

การสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน

Professional Training and Development officer

เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่

Train the trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ

การประเมินค่างานและการทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)

บริหารโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัติ (2 วัน)
เทคนิคและวิธีการเขียนJob Description

การสร้างระบบ Functional Competency ด้วยตนเอง (Workshop 1 วัน)

การสร้างระบบ Core และFunctional Competency ภาคปฏิบัติ (Workshop 2 วัน)

Training Roadmap ตาม Functional Competency

เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และIDP ตาม JD

เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมตาม Competency(Competency Base Interview-CBI & Behavioral Event Interview-BEI) (Workshop)

การบริหารค่าตอบแทนและการจัดทาโครงสร้างเงินเดือน

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากาลัง

การออกแบบกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI

การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP)

การประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ Balanced Scorecard & KPIs

เทคนิคการจัดทำ OJT Coaching

เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากร

เทคนิคการเขียน JD (Job Description) อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)

กลยุทธ์การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารรุ่นใหม่

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิองค์กร

เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ก้าวสู่ การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ Play & Learn

พัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

LQ หัวหน้างานประสิทธิภาพ

MINDSET แห่งการบริหารคน

ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

เทคนิคการวางแผน การสั่งงาน ติดตามผลงาน และการทำงานเป็นทีม

เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง

จิตวิทยาการบริหารและการบังคับบัญชา

Change Management

การสอนงานตามแนวทาง TWI (Training Within Industry) (2 วัน)

One On  One Coaching

LEADERSHIP IN NEW ERA

HR For Non HR

Coaching for High Leader Performance in action

ทักษะการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving & Decision Making Skill in Action

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility Analysis

Time Management for Effective Work

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

จิตวิทยาการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต(Leader to Production Supervisor)

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ผู้บริหารและเจ้าของกิจการควรรู้

เทคนิคการสอนงาน และแนะนำงานแบบ OJT ภาคปฏิบัติ 

หัวหน้างานกับเทคนิคการสอนงานแบบให้คำปรึกษา

การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)
 
การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HR for Line Manager / HR for NON HR)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพในยุคใหม่

Supervisor Skill for Operation

Supervisory Skills Development

กลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

จิตวิทยาการบริหารคนและทีมตามแนว DISC

 

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

5Q เพื่อความสำเร็จของงาน 5Q for High Effective Work    

ทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมที่เป็นเลิศ Mindset and Skillset for Excellent Innovation

ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด Professional Conversation Skills

 

กลยุทธ์และการจัดการงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ” (Effectiveness Inventory and Warehouse)

ธุรการมืออาชีพในยุค 4.0

Excel for Admin แบบมืออาชีพ

Finance for Non-Finance

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Time Management)

จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด (Saving energy and environment awareness)

ารสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (Work Safety Awareness for Supervisor)

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Production Management for Supervisor)

การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC by small group activity)

ทคนิคการลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MU (Finding Technique and Problem Solving of 3 MU)

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกันด้วยเครื่องมือคุณภาพ

การบริหารผลงานลูกน้องผ่านกิจกรรมสร้างคุณภาพสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ (Quality tools activity for modern supervisors)

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen (Continue improvement by Kaizen activity)

การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต (Efficiency and Productivity Improvement)

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality Awareness in working place)

Zero-Defect by PokaYoke การควบคุมคุณภาพการเกิดของเสียเป็นศูนย์  

การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7 Tools

จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ

ไคเซ็น (Kaizen)เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกิจกรรม Kaizen

การดำเนินการสร้างองค์กร ด้วยกิจกรรม Kaizen

Visual control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม

การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต(7 Waste for cost reduction)

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน ด้วย PDCA

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen

การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า

การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน ภาคปฏิบัติ

TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์

TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

การตรวจประเมิน 5ส ในพื้นที่การทำงาน

การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงาน

แนวคิดพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบลีน

5S for Productivity improvement 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต

สุดยอดเทคนิคการลดต้นทุนด้วย Lean-Kaizen

Production planning & control (PPC)

Root cause analysis 

Kaizan การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบญี่ปุ่น

 Work x3 พิชิตงานสู่ความสำเร็จ “การวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

 การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์

 การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

การพัฒนาความผูกพันของคนในองค์กร (Employee Engagement Development)

พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พิชิตความสำเร็จ

 คิดเชิงบวกและคิดอย่างสร้างสรรค์ Positive Thinking&Creative Thinking

 

 
Powered by MakeWebEasy.com