In-House Training

 


 

 
บริการจัดอบรมภายใน in house ทั้งงาน บริหารจัดการ HR หัวหน้างาน จัดซื้อ คลังสินค้า การเงิน งานขาย การตลาด บริการ งานคุณภาพ การผลิต การใช้ภาษาอังกฤษในงาน walk rally อาทิเช่น  
 
 


 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า

การบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจ

สุดยอดการบริการด้วยใจต่อยอดการแสดงออกต่อลูกค้าThe Best Service Mind for Customer

การลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ Customer Service Excellence

การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ 7th Step for Success Selling

Boost up Service Mind

การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ

สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)

จิตวิทยานักขายเชิงรุก

Mindset sales

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)

ขายได้ ขายเป็น ขายให้ตรงใจ

กลยุทธ์รักแลกใจเพื่อบริการที่เป็นหนึ่ง

กลยุทธ์การขายเพื่อยอดขายเกิน100

การเจรจาการขายเพื่อนักขายมือใหม่

เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก

เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน

สุดยอดนักขายยุคดิจิตอล

นักขายโดนใจลูกค้า

สุดยอดเทคนิคเปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นชื่นชม

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการหลังการขาย

กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร

การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจอย่างเหนือชั้น

เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพ

การนำเสนองานขายและงานบริการอย่างมืออาชีพ

เทคนิคการขายพิชิตความสำเร็จ

การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

การวางแผนและวิเคราะห์การขายสำหรับทีมนักขายมือโปร

การวิเคราะห์การขายเพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน

Sales Planning Strategy Program

การจัดการข้อโต้แย้งในการขาย

Visionary Sales Force Management

Sales Attitude & CRM

การควบคุมและประเมินผลงานทีมงานขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง

 


กลยุทธ์และการจัดการงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ” (Effectiveness Inventory and Warehouse)

ธุรการมืออาชีพในยุค 4.0

Excel for Admin แบบมืออาชีพ

Finance for Non-Finance

 


การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

5Q เพื่อความสำเร็จของงาน 5Q for High Effective Work    

การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 

การสื่อสารอย่างทรงพลังอย่างมีประสิทธิภาพ Communication for High Powerful Performance 

ทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมที่เป็นเลิศ Mindset and Skillset for Excellent Innovation

ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด Professional Conversation Skills  

การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

EQ การบริหารอารมณ์สู่ความสำเร็จที่ยั้งยืน

จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีม

Work x3 พิชิตงานสู่ความสำเร็จ “การวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
Enneagram

การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

ธรรมาภิบาล

TEAM  BUILDING

Refreshment Program

การพัฒนาความผูกพันของคนในองค์กร (Employee Engagement Development)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม (V M V  Alignment) (2 วัน)

พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พิชิตความสำเร็จ

 


การวิเคราะห์และคำนวณราคาขาย PRICE STRUCTURE การแข่งขัน...โอกาสขาย

กลยุทธ์สำหรับผู้เริ่มต้นส่งออก การนำเสนอเจรจาคู่ค้าต่างประเทศ

ค้าขายส่งออกอย่างไรให้สำเร็จใน CLMV+จีน

เข้าใจโมเดลธุรกิจและค้าระหว่างประเทศ ให้สำเร็จจากเทคนิค Marketing 4.0

กลยุทธ์การตลาดเพิ่มยอดขายภายในและส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน

เทคนิคการออกแบบสินค้า+สื่อโฆษณาด้วยการตลาดออนไลน์ (สอนการออกแบบ)

การออกแบบและพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก (หลักสูตรวิเคราะห์เชิงวิชาการ)

แผนกลยุทธ์เจาะตลาดการค้าใน CLMV กัมพูชา และเมียนมาร์

ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม “สร้างโอกาสขาย..ก่อนลงุทน” ใน CLMV+จีน

กลยุทธ์ธุรกิจ START UP สร้างการขาย.ก่อนลงทุน.เติบโตได้ ไม่เจ็บตัว

Branding & Marketing 4.0 ก่อร่าง สร้างการขายฉบับ Go Inter

SME size SS แสวงหาทางรอดในยุค Thailand 4.0

กลยุทธ์การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารรุ่นใหม่

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิองค์กร

เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ก้าวสู่ การเป็นหัวหน้างานชั้นเลิศ Play & Learn

พัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

LQ หัวหน้างานประสิทธิภาพ

MINDSET แห่งการบริหารคน

ผู้นำทีมประสิทธืภาพ

เทคนิคการวางแผน การสั่งงาน ติดตามผลงาน และการทำงานเป็นทีม

เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง

จิตวิทยาการบริหารและการบังคับบัญชา

Change Management

การสอนงานตามแนวทาง TWI (Training Within Industry) (2 วัน)

One On  One Coaching

LEADERSHIP IN NEW ERA

HR For Non HR

การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ Analytical Skill for Logical  Thinking

Coaching for High Leader Performance in action

ทักษะการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving & Decision Making Skill in Action

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ Project Feasibility Analysis

Time Management for Effective Work

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ(N)

การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

จิตวิทยาการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต(Leader to Production Supervisor)

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ผู้บริหารและเจ้าของกิจการควรรู้

เทคนิคการสอนงาน และแนะนำงานแบบ OJT ภาคปฏิบัติ (1-2 วัน)

หัวหน้างานกับเทคนิคการสอนงานแบบให้คำปรึกษา

การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)
โดย อ.ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
 
การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HR for Line Manager / HR for NON HR)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพในยุคใหม่

เทคนิคการบริหารลูกน้อง/เสริมทักษะหัวหน้างานด้วยกรณีศึกษา (Workshop/Case Study1-2 วัน)
 
เสริมทักษะผู้นำทีมงานยุคใหม่ (Workshop 1 วัน)

Supervisor Skill for Operation

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและกฎหมายแรงงานการจ้างที่นายจ้างควรรู้

Supervisory Skills Development

การทำสัญญาจ้าง การเลิกจ้าง และการจ่ายค่าชดเชย

กลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ลดต้นทุนในการทำธุรกิจ

จิตวิทยาการบริหารคนและทีมตามแนว DISC

 

เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่

การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการแบบยืดหยุ่น

การสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน

Professional Training and Development officer

การสร้างวิทยากรภายในองค์กร Train the trainer

The Professional Trainer

Train the trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ

การประเมินค่างานและการทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)

จัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลอย่าง Training Officer มืออาชีพ
 
การทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัติ (2 วัน)
 
เทคนิคการ Update-วิเคราะห์และบริหารโครงสร้างเงินเดือนและระบบค่าตอบแทน-ขั้น Advance (2วัน)
 
เทคนิคการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปีสำหรับ HR และ Line Manager - ภาคปฏิบัติ (1 วัน)
 
Workshop เทคนิคและวิธีการเขียนJob Description (1 วันต่อรุ่น) - หลัง Workshop จะได้ผลลัพธ์คือJD ของผู้เข้าอบรมทุกคน
 
การสร้างระบบ Functional Competency ด้วยตนเอง (Workshop 1 วัน)
 
การสร้างระบบ Core และFunctional Competency ภาคปฏิบัติ (Workshop 2 วัน)
 
เทคนิคการจัดทำ Training Roadmap ตาม Functional Competency (Workshop 1-2 วัน)
 
เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และIDP ตาม JD (Workshop 1 วัน)
 
เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมตาม Competency(Competency Base Interview-CBI & Behavioral Event Interview-BEI) (Workshop)
 
เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามตาม Competency (Competency Base Interview in Practice) (Workshop)
 
เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครงานตาม Job Description (Workshop)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินค่างานและการบริหารค่าตอบแทน
 
ทักษะการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ-ภาคปฏิบัติ (Effectiveness Professional Training Officer) (Workshop 3 วัน)

การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน

เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี

การบริหารค่าตอบแทนและการจัดทาโครงสร้างเงินเดือน

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากาลัง

การจัดทำ HR Strategic และ HR Budgeting

การออกแบบกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competencies

การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP)
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ Balanced Scorecard & KPIs

เทคนิคการจัดทำ OJT Coaching

เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากร

 Key Performance Indicators (KPIs)

การจัดทำ Job Description บนพื้นฐาน KPIs และ Competency

CostReductionwith7Wastes

ProcessImprovementwithLeanThinking

การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง

ลดต้นทุนผลิตพิชิตผลกำไร

การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ Why-Why Analysis

แนวคิดพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบลีน

จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ

การดำเนินกิจรรม QCC ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ISO 9001 : 2015 Requirement training course

Course of Total Productive Maintenance (TPM) การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

Total Quality Management (TQM) การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

Continues Improvement by Kaizen  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น

Effectiveness for QCC Activity การดำเนินกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี อย่างมีประสิทธิภาพ

5S for Productivity improvement 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต

PDCA improvement การปรับปรุงงานด้วยหลักการ PDCA

Poka-Yoke and Visual Control for productivity improvement การป้องกันข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์ โดยการปรับปรุงด้วย Poka-Yoke และ Visual control

7 Waste for cost reduction การลดต้นทุนการผลิตจากการสูญเสียทั้ง 7 ประการ

Just in time การบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี

จิตสำนึกคุณภาพ Quality awareness

ความปลอดภัยในการทำงาน Safety working place

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร Energy saving Awareness

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน Production management for Supervisor

การลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total cost reduction activity

การลดต้นทุนด้วย QC 7 Tools  QC 7 Tools for cost reduction

การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 

ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion for Work Improvement)

การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม (Team Productivity)

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด (7 NEW QC Tools)

เครื่องมือแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)

การเพิ่มผลิตภาพตนเอง (Personal Productivity)

การลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes)

ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE)


ไคเซ็นกุญุแจแห่งความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพของญี่ปุ่น

สุดยอดเทคนิคการลดต้นทุนด้วย Lean-Kaizen

การออกแบบตัวชี้วัดด้วย (KPI)ทุกระดับในองค์กร

Production planning & control (PPC)

Root cause analysis 

Kaizan การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบญี่ปุ่น

Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma)

กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิตและระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดี“ (Strategy For Balancing Production Line and Just in Time) 2 วัน

การวิเคราะห์ OEE และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร

การควบคุมคุณภาพขั้นพื้นฐาน” (Introduction to Quality Control)

การจัดเตรียมและทำเอกสาร APQP, FMEA, PPAP และ Control plan ตามข้อกำหนดระบบที่ ISO-TS 16949 - 2 days

การจัดเตรียมและทำเอกสารเครื่องมือเฉพาะ (Automotive Core Tools) 3 days

การบริหารกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม”(Process Management in Industrial Sector)

การบริหารกระบวนการผลิตและห่วงโซ่คุณค่าในภาคอุตสาหกรรม”(Process Management and Value Chain Management in Industrial Sector)

การบริหารโซ่คุณค่าในภาคอุตสาหกรรม”(Value Chain Management in Industrial Sector)

การประเมินความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต(Waste Assessment in Production Line) 

การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด และการปรับปรุงงาน” (Quality Control 7 Tools for Improvement)

การลดสูญเปล่า 7 ประการ (Reduce 7 Waste)

การสร้างทัศนคติและปลุกจิตสำนึกในงานด้านคุณภาพ” (Quality Awareness)

กิจกรรม ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงานและลดความสูญเปล่า” (Kaizen for Improvement and Waste Reducing)

ต้นทุนคุณภาพ” (Cost of Quality)

เทคนิคการกำจัดความสูญเสีย 3 MUs ออกจากกระบวนการให้หมดสิ้นไป

เทคนิคการจัดการและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขัดข้อง”(Machine breakdown Management)

เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง” (Effective QCC. Activity)

เทคนิคการตรวจติดตามและประเมินผลพื้นที่ 5 ส. อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น (Visual System)

เทคนิคการปรับเรียบและสร้างงานมาตรฐานในการผลิต” (Standardization Work to Heijuka - San Ten Set)

เทคนิคการออกแบบและป้องกันความผิดพลาดการผลิตด้วย Poka-Yoke

เทคนิคและทักษะการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน” (Problem Solving & Decision Making Skill)

แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิต” (Modern Production Management for Productivity)

แนวคิดและเทคนิคการนำ “ลีน” มาใช้ในสำนักงาน” (Lean Office Management)

ระบบ 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน”( 5s. system for Productivity & Improvement

ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพในการผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์ (Zero Quality Control - ZQC)

วิถีทางและระบบการผลิตแบบโตโยต้า”(The Toyota Way to Toyota Production System) 2 วัน


 

 
Powered by MakeWebEasy.com