เทคนิคการเขียน JD (Job Description) บนพื้นฐานของ Competency & KPIs

3456 จำนวนผู้เข้าชม  |  สิงหาคม สิงหาคม

เทคนิคการเขียน JD (Job Description) บนพื้นฐานของ Competency & KPIs

หลักการและเหตุผล :

ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจก็คือการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานแรกของพนักงานที่จะต้องมีและต้องทราบ เพื่อจะได้ทราบบทบาทของตนเองว่าจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง เมื่อรู้แล้วตัวเองจะต้องมีความรู้ ความสามารถและพัฒนาศักยภาพอย่างไร จึงจะทำงานนั้นประสบความสำเร็จได้   ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์/พันธกิจและเป้าหมาย

        ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งานให้ถูกวิธีและสอดคล้องกับแบบกำหนดหน้าที่งานของพนักงาน   ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน  อันจะทำให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้
 วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนแบบกำหนดหน้าที่งาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารู้ สามารถจัดทำ JD/JS ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้สามารถการเชื่อมโยง Job Description เข้ากับระบบการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

เนื้อหาหลักสูตร :

1. แนวคิดและความเข้าใจต่อการจัดทำ Job Description
2. ความสำคัญและประโยชน์ของ Job description
3. ความเชื่อมโยงของ Job Description กับความสำเร็จขององค์กร
4. ความแตกต่างของ Accountability, Responsibility, Job Task
5. การเชื่อมโยง Job Description กับระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6. เทคนิคและแนวทางการจัดทำ Job Description 
7. Workshop: ฝึกเขียน Job Description ของตำแหน่งงาน
8. เทคนิคการเขียนคำบรรยายลักษณะงานที่ถูกต้องกระชับ

9. แนวทางการหา Job Competency ของตำแหน่งงาน
10. การกำหนด Competency ที่จำเป็นของผู้ดำรงตำแหน่ง
11. การเชื่อมโยง KPIs กับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร
12. วิธีการกำหนด KPIs จาก Job Description
13. ถาม-ตอบประเด็น 


ลักษณะการบรรยาย

บรรยาย / กิจกรรมกลุ่ม(Workshop) สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 07/08/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อจ.สันติชัย  อินทรอ่อน
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 27/07/62 ลดเหลือ 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)


สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com