เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ Feedback เชิงสร้างสรรค์

252 จำนวนผู้เข้าชม  |  กรกฎาคม

เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ Feedback เชิงสร้างสรรค์

การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) ถือเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่ช่วยชี้วัดความสำเร็จได้ การประเมินนี้เป็นวิธีการวัดผลทางการปฎิบัติงานของพนักงานทั้งในเรื่องความสามารถในการทำงานไปจนถึงศักยภาพที่ช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น แล้วการประเมินผลการปฎิบัติงานนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของ การพัฒนาทางอาชีพ (Career Development) ที่สำคัญขององค์กรด้วย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรกับการทำงานของหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารในฐานะผู้ประเมิน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผล  และประทับใจผู้บริหารและพนักงานภายใต้ข้อจำกัดในงบประมาณค่าจ้างหรือโบนัส
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงกฎ ระเบียบ ขั้นตอน   และเอกสารแบบฟอร์มที่จำเป็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาต่างๆของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักจะเกิดขึ้น  และวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหา  หรือปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์เชิงลบมาเป็นเชิงบวก
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม  และรับฟังข้อแนะนำจากวิทยากร
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริง  เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กร  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่เป็นผู้ประเมิน และผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ถูกประเมิน

 

เนื้อหาการเรียนรู้

วันที่ 1 เรียนรู้แนวทาง Workshop ภาคปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริง

1. ข้อจำกัดของการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเก่าที่ใช้ไม่ได้ผล
2. หลักการและความสำคัญการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
3. แนวทางการนำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่มาปรับใช้ (PES : Performance Evaluation System)
4. วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
5. Workshop กำหนดแบบประเมินผลตามวัตถุประสงค์เพื่อเป้าหมายของผลการปฏิบัติงาน
    - การประเมินและพัฒนาที่ความรู้ (Knowledge)
    - การประเมินและพัฒนาที่ทักษะ (Skill)
    - การประเมินและพัฒนาที่คุณลักษณะ (Attribute)
    - การประเมินและพัฒนาที่กรอบความคิด (Mindset)
6. ความสำคัญและรายละเอียดของ KPIs (Key Performance Indicators) ในการนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ความสำคัญของ KPIs ในการนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลยุคปัจจุบัน
8. Workshop แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน KPIs และความสามารถขององค์กรและพนักงาน ครอบคลุมถึง ตัวชี้วัดระดับนโยบาย (Policy/Corporate KPIs) ตัวชี้วัดระดับบุคคล (JD : Job Description /JA : Job Assisignment KPIs) ตัวชี้วัดระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (CFM : Cross Functional Management KPIs)
9. ขั้นตอนการนำ KPIs มาใช้ในการประเมินผลกับการวิเคราะห์หา KPIs ของหน่วยงานและตำแหน่งงานเพื่อนำไปสู่การบริหารทรัพยากรในอนาคต
10. กรณีศึกษา ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฎิบัติงานจากองค์กรอื่น

วันที่ 2 แนวทางปฎิบัติ

1. การควบคุมผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามสายงานให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม
2. การนำคะแนนด้านวินัย พฤติกรรมบริการ ความประพฤติมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ปัญหา/อุปสรรคที่มักพบในการกำหนดตัวชี้วัดผลงานและการประเมินผลงาน
4. ปัญหาการจัดทำแผนงานไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนด
5. ปัญหาจากการไม่มีเครื่องมือ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ชัดเจน และแม่นยำ
6. ปัญหาแบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินไม่สอดคล้องกับแนวคิดของการประเมินผลการปฎิบัติงาน
7. การใช้ความรู้สึกในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (หลักถูกใจ แต่ไม่ถูกต้อง)
8. การเชื่อมโยงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสู่ระบบการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ เช่น การปรับค่าจ้าง โบนัส ฯลฯ เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานขององค์กร
9. เทคนิคการนำเครื่องมือมาใช้กับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อความสะดวกและไม่ยุ่งยากต่อการ Implement ระบบ
10. การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกประเมิน
11. ข้อควรระวังและสิ่งจำเป็นต้องมี ก่อนที่จะนำระบบประเมินผลงานมาใช้จริงในองค์กร
12. ปัจจัยที่ช่วยให้ระบบการประเมินผลงานประสบความสำเร็จในการนำไปใช้ในองค์กร

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 24-25/07/2562 (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อัตราค่าบริการ : 6,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 14/07/2562 ลดเหลือ 6,200 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด โทร 092 263 3989, 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com