จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน Quality Awareness

13 จำนวนผู้เข้าชม  |  พฤษภาคม

จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน Quality Awareness

การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพหรือที่เรียกว่ามี “จิตสำนึกคุณภาพ” เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสำนึกในการที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ คิดถึงแต่การทำงานให้มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพจึงไม่ใช่สิ่งที่รอได้อีกต่อไป และเมื่อมีจิตสำนึกคุณภาพเกิดขึ้นแล้ว องค์กรยังจะสามารถพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกด้วย

นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการทำงาน หากพนักงานได้เข้าใจกับความหมายของ “คุณภาพ” อย่างแท้จริงและรู้ถึงเทคนิควิธีการเทคนิคการสร้างคุณภาพในงานของตัวเองได้อย่างเข้าใจแล้ว ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต  ลดปัญหาความเสียหาย  ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข  การรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

        หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้าง “จิตสำนึกคุณภาพในการปฎิบัติงาน” อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างเป็นมีรูปแบบ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้หลักการเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของทางบริษัทต่อไป

 

หัวข้อการอบรม

1.ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ ”คุณภาพ” กับความอยู่รอดขององค์กร
2.คุณลักษณะที่สำคัญของบุคคลที่จะทำงานให้เกิด”คุณภาพ” ในองค์กร
3. ความหมายและความสำคัญของคำว่า “คุณภาพ”
4.ขอบเขตคำว่า “คุณภาพ” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
5.ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “คุณภาพ”
6.จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร
7.ผลกระทบจากการขาด จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน
  - Work Shop1 “จิตสำนึกคุณภาพกับการส่งงาน” ให้ลูกค้าภายใน
  - Work Shop2 “การปรับเปลี่ยนทัศนะคติด้านคุณภาพ”
8.การสร้างการเรียนรู้และความตระหนักด้าน “คุณภาพ” ของคน
9.ความสำคัญของการสื่อสารที่ดีในเวลาทำงานกับ “คุณภาพ”
10.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเพื่อ “คุณภาพ” ในงานร่วมกัน
11.การสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม (Team Work)
   - Work Shop3 “การควบคุมด้วยสายตากับการป้องกันปัญหาคุณภาพ”
12. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงานด้วยหลัก PDCA
   - Work Shop4 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”
   - Work Shop5 “มาสร้างเป้าหมายคุณภาพ” ให้กับทุกคน

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 29/05/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,300 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 15/05/2562 ลดเหลือ 3,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com