การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน

19 จำนวนผู้เข้าชม  |  พฤษภาคม

การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน

Transparent cost reduction in working place  เทคนิคการลดต้นทุนทั้งในและนอกกระบวนการผลิตมีอยู่หลายวิธี MUDA MURI MURA เป็นเทคนิคแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นในการบริหารงาน MUDA ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น MURI ความยากลำบากความไม่เป็นธรรมชาติ และ MURA ความไม่สม่ำเสมอในการทำงาน ความหมายรวมคือการเปรียบเทียบระหว่าง จุดประสงค์ (สิ่งที่ต้องการ) กับวิธีการ (วิธีที่จะทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ) วิธีการต่างเกินไปน้อยเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอก็จะทำให้เกิดเวลาความสูญเปล่าและต้นทุนได้ทั้งสิ้น ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ว่าจะมีแนวทางป้องกันแก้ไขด้วยวิธีการง่ายๆ ได้อย่างไรและสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้น หากบริษัทใดพนักงานมีความเข้าใจถึงต้นทุนที่มองไม่เห็นดังกล่าว ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต  ลดปัญหาความเสียหาย  ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข  การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

        หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการ “ลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน” ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์ ระดมสมอง ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีต่อต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
6. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

หัวข้อการอบรม

1. โครงสร้างพื้นฐานของวงจรธุรกิจและการผลิต
2. การบริหารเวลาและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน
3. การปรับเปลี่ยนความคิดและความเคยชินเพื่อปรับปรุงงาน
4. จิตสำนึกคุณภาพและการลดของเสีย
5. การลดต้นทุนการผลิต ในการทำงานแบบต่างๆ
6. การลดต้นทุนด้วยการปรับปรุงงานด้วยหลัก ECRS
7. วิธีการลดต้นทุนการผลิตทีละเล็กน้อย ด้วย 5ส. และ ไคเซ็น
8. วิธีการลดต้นทุน ด้วยการกำจัด 7 Wastes ในเวลาการทำงาน
9. จิตสำนึกคุณภาพกับการทำงานเป็นทีมเพื่อช่วยลดต้นทุนในองค์กร
10. PDCA แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ
-Work shop1 เราคือใคร
-Work shop2 การส่งต่องานกันอย่างมีคุณภาพเพื่อลดต้นทุน
-Work shop3 การสร้างโรงงานในฝันที่ช่วยกันลดต้นทุนการผลิต

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 28/05/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,300 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 15/05/2562 ลดเหลือ 3,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com