การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างานประจำวัน

88 จำนวนผู้เข้าชม  |  เมษายน

การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างานประจำวัน

การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างานประจำวัน (Production and Daily Management for Supervisor) ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นการจัดการงานประจำวัน จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหารเท่านั้นที่จะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแต่ต้องรู้จักที่จะแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลาที่กำหนด

            หลักสูตร การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างานประจำวัน (Production and Daily Management for Supervisor) จะกล่าวถึง วัตถุดิบ และขบวนการผลิต เวลาในการทำงาน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method  /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการจัดการงานประจำวัน ทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต
2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต
5. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในองค์กร
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องของ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น 

หัวข้อการอบรม

1. แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในองค์กร
2. ความสำคัญของเวลาในระบบการผลิตและบริการ
3. การจำแนกงานเพื่อการบริหารเวลา
4. การจัดลำดับและความเร่งด่วนของเวลาการทำงาน
5. สาเหตุของปัญหาและการเสียเวลา
6. เทคนิคการวางแผน และ วิธีจัดแบ่งเวลาในการทำงาน
7. หลักการบริหารเวลาแบบ Pareto และ PDCA
8. การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร
9. ตัวฉุดรั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต
10. การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M
11. การสร้างแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
12. ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา
13. แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE
14. การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
15. การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
Workshop : ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Workshop : “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 02/04/2562 (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่  22/03/2562  ลดเหลือ 3,200 บาท

สอบถามรายละเอียด  โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com