การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Production Management)

707 จำนวนผู้เข้าชม  |  พฤษภาคม หลักสูตรแนะนำ

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Production Management)

หัวหน้างาน(ทุกระดับ)มีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในการบริหารและวางแผนการผลิต  ซึ่งต้องวิเคราะห์ วางแผนโดยนำเอาวิธีการต่างๆมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตไม่ว่าจะเป็น  PDCA, 4M ,QCDSMEE เพราะการวางแผนที่ดีจะช่วยให้เห็นผลลัพธ์ ที่ชัดเจนมากขึ้นในทุกด้าน

การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นการจัดการงานประจำวัน จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหารเท่านั้นที่จะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแต่ต้องรู้จักที่จะแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลาที่กำหนด

         วัตถุดิบ และขบวนการผลิต เวลาในการทำงาน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method  /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการจัดการงานประจำวัน ทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต
2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต
5. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี


หัวข้อการอบรม

1. บทบาทหน้าที่และแนวคิดการบริหารกระบวนการผลิต
2. ความสำคัญของเวลาในระบบการผลิตและบริการ
3. การจำแนกงานเพื่อการบริหารอย่างมีระบบ
4. วิธีการจัดลำดับและความเร่งด่วนของกระบวนการทำงาน
5. เทคนิคการหาสาเหตุของปัญหาและปัจจัยที่ทำให้เกิดความสูญเปล่า
6. เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ
7. การปรับปรุงกระบวนการเทคนิคการวางแผนและวิธีจัดแบ่งเวลาในการทำงาน
8. หลักการบริหารเวลาแบบ Pareto และ PDCA
9. ตัวฉุดรั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต
10. การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M  (Man / Machine / Method  /Materials)
11. การสร้างแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
12. ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา
13. แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE
14. การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
15. การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
Workshop : ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Workshop : “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 31/05/2562 (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 
วิทยากร :  อาจารย์ไมตรี  บุญขันธ์
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่  20/05/2562  ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด  โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com