ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในการทำงาน (Work Safety with machine and equipment)

4 จำนวนผู้เข้าชม  |  เมษายน

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในการทำงาน (Work Safety with machine and equipment)

   สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานในโรงงานคือความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับ อันตรายจากการทำงานสูง  หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพอหรือผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบและเครื่องจักรในการผลิต อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเอง ดังนั้นความปลอดภัยในการทำงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เมื่อมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนั้น โอกาสที่จะประสบอันตรายในขณะทำงานย่อมลดน้อยลง
    ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในการทำงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน  ซึ่งก็คือ สภาพการทำงานที่ถูกต้องโดยปราศจาก "อุบัติเหตุ" ในการทำงานนั่นเอง หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบให้สร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์  และลดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย เพื่อลดผลกระทบ กระเทือนต่อการทำงาน ที่จะทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือ บุคคลได้รับบาดเจ็บ จากการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร ในระหว่างการทำงาน 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการทำงาน
2. เพื่อสร้างแนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหา ของความไม่ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ถูกต้อง
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน ด้านความปลอดภัยให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการทำงานให้ปลอดภัยมากขึ้น
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม
 

หัวข้อการอบรม

1. ความปลอดภัยและความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน
2. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร
   2.1 โครงสร้างสาเหตุของการเกิดความไม่ปลอดภัย
   2.2 จุดอันตรายของเครื่องมือและเครื่องจักร แบบต่างๆ
   2.3 พฤติกรรมของความไม่ปลอดภัยในการใช้งาน
3. แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ
   3.1 การตรวจความปลอดภัยที่หน้างาน
   3.2 การค้นหาจุดเสี่ยงและแนวทางการแก้ไข
   3.3 การวิเคราะห์ความปลอดภัยที่หน้างานด้วยหลัก 3 จริง
4. กฎแห่งความปลอดภัยในการทำงาน
5. ประเภทของเครื่องจักรที่ทำให้เกิดอันตราย
   5.1 อันตรายเชิงกล
   5.2 อันตรายที่ไม่เชิงกล
   5.3 อันตรายจากไฟฟ้า
   5.4 อันตรายจากขดลวดความร้อนและความร้อน
   5.5 อันตรายจากสารเคมี
6. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
7. การสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน
   7.1 การควบคุมและทำความเข้าใจด้วยสายตา
   7.2 การทำกิจกรรมตระหนักรู้ก่อนการใช้งาน
   7.3 การตรวจความไม่ปลอดภัย
8. ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องมือและเครื่องจักร    
9. Workshop: วิเคราะห์หาอันตรายเพื่อป้องกันการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรร่วมกัน
10. Workshop: ระดมสมองเพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่        : 29/04/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : ทั่วไป 3,600 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่่นั่งภายในวันที่ 19/04/2562 เหลือเพียง 3,300 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com