ทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ (Professional supervisory skills)

11 จำนวนผู้เข้าชม  |  เมษายน

ทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ (Professional supervisory skills)

   การเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานนั้น ถ้าเพียงได้รับการแต่งตั้งก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับนั้น ต้องใช้ทักษะความรู้และคุณสมบัติหลายด้านมาประกอบกัน ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้างานนอกจากจะต้องทำงานในส่วนของตัวเองแล้ว ยังต้องบริหารทรัพยากร บริหารข้อมูล และดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วง โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท โดยเฉพาะในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวหน้างานจึงต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอเพราะความสำเร็จในอดีต ไม่ใช่หลักประกันสำหรับความสำเร็จในอนาคตเสมอไปในทุกๆองค์กร      
หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้าง “หัวหน้างานสมัยใหม่” ในยุคปัจจุบัน ที่ได้รวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชา การสร้างความเข้าใจในการสื่อสาร การปกครองคนให้ครองใจ และฝึกการทำงานเป็นทีมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการสร้างผลการทำงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน การ บริหารจัดการงานและคน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การ บริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหมาะสมได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการเป็นหัวหน้างานที่ดี
2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของการเป็นหัวหน้างาน ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกการเป็นหัวหน้างานและการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น 

 

หัวข้อการอบรม 

1. มุมมองการบริหารงานยุคใหม่
2. การบริหารงาน : ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3. การบริหารงาน : ความสมดุลของงานและคน
4. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
5. คุณสมบัติที่สำคัญของหัวหน้างาน
6. ทัศนคติสำหรับหัวหน้างานที่ดี
7. การสร้างภาวะผู้นำและคุณลักษณะผู้นำที่ดี
8. เทคนิคการปรับพฤติกรรมและเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงาน
9. การสื่อสารในงาน
10. เทคนิคการพัฒนาและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
11. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
12. การมอบหมายงานและติดตามงาน
13. ทักษะการให้คำปรึกษาและแนะนำ
14. Work Shop3 “การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จโดยหัวหน้างาน”
15. Work Shop4 “หัวหน้างานกับการทำงานเป็นทีม” 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่        : 22/04/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : ทั่วไป 4,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่่นั่งภายในวันที่ 12/04/2562 เหลือเพียง 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com