การสร้างวิทยากรภายใน Train the trainer

8 จำนวนผู้เข้าชม  |  เมษายน

การสร้างวิทยากรภายใน  Train the trainer

การพัฒนาวิทยากรภายในถือว่าเป็นกลไกการขับเคลื่อนองค์กร วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรมีระบบการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพราะวิทยากรภายใน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในงานดีอยู่แล้ว เมื่อมาเติมทักษะ การถ่ายทอด การสื่อสารแล้วย่อมจะช่วยให้เกิดการสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในองค์กร เทคนิคการสร้างความมั่นใจ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างความเชื่อมั่น วิธีแก้จุดอ่อนในการพูด จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง ท่านสามารถเรียนรู้เทคนิคได้ใน 1 วัน จากวิทยากรที่มีประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้มาหลายปี

เหมาะสำหรับ  ผู้ที่ต้องสอนงาน ,นำเสนองาน ,หัวหน้างาน ,พนักงานการตลาด,การขาย ,งานบุคคล ,ฝึกอบรม,พิธีกร ฯลฯ  

 

    การพัฒนาวิทยากรภายในถือว่าเป็นกลไกการขับเคลื่อนองค์กร วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรมีระบบการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพราะวิทยากรภายใน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในงานดีอยู่แล้ว เมื่อมาเติมทักษะ การถ่ายทอด การสื่อสารแล้วย่อมจะช่วยให้เกิดการสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้ความรู้ที่อยู่ในตัวแต่ละบุคคลนั้นได้ถูกนำมาใช้แก่ผู้อื่นอีกด้วย ย่อมจะช่วยให้องค์กรมีความแข่งแกร่งมากยิ่งขึ้น และมีกลไกในการพัฒนาบุคลากรภายในที่จะสนับสนุนให้องค์กรเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสร้างบุคลากร ให้มีการเป็นวิทยากร ที่มีคุณภาพ
2.เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่วิทยากร มีการถ่ายทอดอย่างมีหลักการ และเป็นระบบ
3. เพื่อให้ผู้ที่จะเป็นวิทยากรได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ และสามารถบรรยายได้

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการเป็นวิทยากรภายในอย่างถูกต้อง
2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้
3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการถ่ายถอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นวิทยากรภายในด้านการปฏิบัติได้ภายหลังการอบรม 

 

หัวข้อการอบรม

1. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
2. วิทยากรคือใคร
3. การเตรียมการสอนที่มีประสิทธิภาพ
4. การจัดเรียงเนื้อหาให้เชื่อมโยงน่าสนใจ
5. การสร้างบรรยากาศการเรียนและการดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ
6. ทักษะส่วนบุคคล vs. ทักษะกระบวนการ
  - ทักษะส่วนบุคคล: การใช้น้ำเสียง / การใช้ภาษาพูด / การใช้ภาษาท่าทาง
    การยืนเคลื่อนไหวร่างกาย / การใช้สายตา / บุคลิกภาพที่ดีของวิทยากร / ภาพลักษณ์และการ  แต่งกาย
  - ทักษะกระบวนการ: เทคนิคการสร้างการมี ส่วนร่วม / เทคนิคการ ถ่ายทอดแบบต่าง
7. Workshop # ฝึกปฏิบัติยกระดับการเป็น Trainer โดยวิทยากรประเมินผลเป็นรายบุคคล
8. พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนทำงาน
9. ลำดับขั้นการพัฒนา
10. การรับรู้ของผู้ฟัง
11. เทคนิคการดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง 
12. การใช้สื่อและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
13. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่        : 24/04/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : ทั่วไป 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่่นั่งภายในวันที่ 14/04/2562 เหลือเพียง 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com