เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา(Root Cause Analysis)

306 จำนวนผู้เข้าชม  |  เมษายน หลักสูตรแนะนำ

เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา(Root Cause Analysis)

   การนำเอาวิธีการวิเคราะห์ RCA มาช่วยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเป็นที่นิยมมากในระดับสากล โดยเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เนื่องจากมีการตรวจสอบหาต้นสายปลายเหตุของปัญหาเพื่อการแก้ไขโดยตรง (Investigation)สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ หรือแม้แต่โรงพยาบาล 

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการสร้างผลกำไรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและบริการ  การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ มีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ทำการตัดสินใจไปแล้ว ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

    หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและรู้ถึงสาตุที่แท้จริง เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในทุกระดับและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคระห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
6. เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
7. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
8. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

หัวข้อการอบรม

1. การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
2. ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสาร
3. การหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ รู้จักการใช้ QC 7 Tools
4. กระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
5. เกี่ยวกับปัญหา และการตัดสินใจ
     ปัญหา คืออะไร / สาเหตุหลักของปัญหา
     การตัดสินใจ คืออะไร / ประเภทของการตัดสินใจ
6. กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ   
     การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
     การออกแบบการแก้ไขปัญหา (Design Phase)
     การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะแก้ปัญหา (Decision Making)
     การนำไปปฏิบัติ (Implementation Phase)
     การตรวจสอบ (Monitoring Phase)
7. เครื่องมือในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
     Cause and Effect Analysis (CE analysis)
     Why-Why Analysis
8. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
9. Workshop 1 การแก้ไขปัญหาด้วยทีม
10. Workshop 2 การวิเคราะห์ผลลัพธ์หลังการแก้ไข
11. Workshop 3 การค้นหาปัญหาและกระบวนการแก้ไข

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 04/04/2562 
วิทยากร :  อจ.ไมตรี  บุญขันธ์
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่  24/03/2562  ลดเหลือ 3,200 บาท

สอบถามรายละเอียด  โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com