เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ภายในองค์กร

41 จำนวนผู้เข้าชม  |  มีนาคม หลักสูตรแนะนำ

เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ภายในองค์กร

   ด้วยการทำธุรกิจในปัจจุบันได้มีการผลิตสำหรับส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ หรือการผลิตที่ตอบสนองลูกค้าต่างประเทศที่มีฐานการผลิตในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าตรวจหรือเยี่ยมชมโรงงานจากลูกค้าต่างประเทศได้ เนื่องจากเป็นการแสดงถึงความมีตัวตนของโรงงานและเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการผลิต การการันตีเรื่องคุณภาพสินค้า รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้สถานที่ทำงานที่สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัย เป็นการสื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของโรงงาน ผู้ประกอบการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำโครงการ 5ส เพื่อความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรภายในให้สามารถรักษาการทำโครงการ 5ส ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
   โดยการดำเนินงานสำหรับกิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน สร้างความเป็นระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ และความปลอดภัย รวมถึงเป็นพื้นฐานของกิจกรรมและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ 
   วิธีการหนึ่งในการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม 5ส และผลักดันให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง คือการตรวจประเมินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยเทคนิคในการตรวจนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ทั้งการให้คะแนน การให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 5ส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และฝึกเทคนิคในการตรวจ 5ส อย่างถูกต้อง
   เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้เกิดการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการทำ 5ส รวมถึงการสร้างบุคลากรที่มีความชำนาญการในงานด้านการตรวจประเมินด้วย เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการทำ 5ส ของโรงงานเป็นไปด้วยความยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเรื่อง หลักการและเทคนิคในการตรวจ 5ส วิธีการตรวจ การให้คะแนน การเสนอแนะข้อปรับปรุง
2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมิน อันมีผลต่อการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้ประสบความสำเร็จ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการตรวจโดยการฝึกปฏิบัติ


เนื้อหาหลักสูตร :

1. ระบบบริหารจัดการกิจกรรม 5ส 
2. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
4. ความสำคัญของการตรวจให้คะแนน 
5. แบบฟอร์มการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน 5ส 
6. หลักการและเทคนิคในการตรวจประเมิน 
7. หัวข้อการตรวจประเมิน 
8. หลักเกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนน 
9. มาตรฐานการตรวจสอบของโรงงานและสำนักงาน 
10. มาตรฐานส่วนกลาง (Central) 
11. มาตรฐานในแต่ละพื้นที่ (Operation Area) 
12. การให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
13. Roadmap 4 ขั้นตอนสู่การตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 
      + ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการก่อนลงพื้นที่ตรวจ (Plan) 
      + ขั้นตอนที่ 2: การลงพื้นที่ตรวจประเมิน (Do) 
      + ขั้นตอนที่ 3: การประเมินผลการตรวจประเมิน (Check) 
      + ขั้นตอนที่ 4: การติดตามผลการตรวจประเมินและสร้างมาตรฐาน (Act) 
      +  แนวทางการให้คำแนะนำและติชมขณะตรวจพื้นที่ 
14. ฝึกปฏิบัติในการตรวจให้คะแนน

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 20/03/2562 
วิทยากร :  อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่  10/03/2562  ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด  โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com