Key Performance Indicators for Excellence Management(ภาคปฎิบัติ)

178 จำนวนผู้เข้าชม  |  พฤษภาคม หลักสูตรแนะนำ

Key Performance Indicators for Excellence Management(ภาคปฎิบัติ)

   เป็นการฝึกอบรมแบบเข้มข้น (Intensive Learning Course) เน้นการลงมือปฏิบัติจริงพร้อมฟังบรรยายและรับคำแนะนำแนวทางการเขียนให้สามารถใช้ได้จริง

ยกกรณีตัวอย่าง (Example Case) ทั้งที่ล้มเหลวและประสบความสำเร็จ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

  ให้ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ จนสุดท้ายสามารถพัฒนาดัชนีชี้วัดผลงาน และสามารถให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำดัชนีชี้วัดผลงานที่ถูกต้องได้เอง

การที่องค์การจะกระทำภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น องค์การจำเป็นจะต้องมีแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของธุรกิจ อีกทั้งมีวิธีการวัดผลงานที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม และง่ายต่อการตีความให้เข้าใจได้ตรงกัน แต่ปัญหาที่มักพบในทุกองค์กร คือ การถ่ายทอดดัชนีชี้วัดผลงานจากระดับองค์กร (ซึ่งมักออกแบบการวัดผลไว้อย่างดีเยี่ยมแล้ว) ลงสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ไม่สามารถทำให้เกิดความชัดเจน และสะท้อนผลลัพธ์กลับไปยังองค์กรได้อย่างเป็นธรรมว่า หน่วยงานใด หรือผู้ใดที่เป็นผู้สร้างความสำเร็จให้กับองค์กรมากกว่ากัน เพื่อที่ว่าผู้บริหารจะสามารถจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างถูกฝาถูกตัว ก่อให้เกิดแรงจูงใจและขวัญกำลังใจที่จะรังสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

 

วัตถุประสงค์ :

1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวัดผลงานที่ถูกต้อง
2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวัดผลงานข้างต้นมาจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลักในระดับหน่วยงาน ระดับทีมงาน และระดับพนักงานได้ด้วยตนเอง
3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการนำดัชนีชี้วัดผลงานหลักไปใช้ประโยชน์ และสามารถป้องกันปัญหาจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การใช้ดัชนีชี้วัดผลงานหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงได้รับฟังข้อท้วงติง ข้อคิด ข้อควรระวัง เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์และปรับปรุงดัชนีชี้วัดผลงานได้อย่างถูกต้อง
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1.  หน่วยงานมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน และสามารถสื่อสารเป้าหมายดังกล่าวให้พนักงานรับทราบได้โดยง่าย
2.  พนักงานในระดับต่างๆ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และรับทราบว่าการทำงานของตนมีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จได้อย่างไร
3.  สร้างความเป็นธรรมในการทำงานให้กับพนักงานและมีส่วนช่วยจูงใจให้พนักงานทำงานในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

 

เนื้อหาการเรียนรู้ :

1. ปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดัชนีชี้วัดผลงาน
2. นิยาม ความหมาย ความจำเป็นที่ต้องมีการวัดผลงาน
3. วิวัฒนาการของการวัดผลงาน และเครื่องมือที่ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
4. วิธีการตั้งเป้าหมาย และดัชนีชี้วัดผลงาน
5. ข้อดีของการมีดัชนีชี้วัดผลงาน
6. วิธีการตรวจสอบคุณภาพดัชนีชี้วัดผลงาน และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างดัชนีชี้วัดด้วยหลักการ SMART

7. Workshop ออกแบบดัชนีชี้วัดผลงาน  ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ KPI Alignment Analysis จากเป้าหมายองค์กรสู่เป้าหมายหน่วยงาน Workflow Analysis or Work Analysis เพื่อจัดทำตัวชี้วัดรายตำแหน่ง/รายบุคคล

8. สรุปบทเรียน ทบทวนวิธีการจัดทำและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องสูงสุด

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 23/05/2562 
วิทยากร :  อาจารย์สันติชัย  อินทรอ่อน
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 4,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่  11/05/2562  ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com