เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วยเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 QC Tools

455 จำนวนผู้เข้าชม  |  มกราคม

เทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วยเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 QC Tools

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือเหล่านี้เป็นการรวบรวมและประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ การใช้หลักการทางด้านเหตุผล และศาสตร์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มารวบรวมและเลือกใช้ในการจัดการกับปัญหาแต่ละชนิดเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาด เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพ ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม    

หลักสูตรมาตรฐานจัดการคุณภาพ  เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการทำงาน การเลือกปัญหา การสำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา ที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขได้ถูกต้อง ช่วยในการจัดทำมาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่องหลักสูตรที่องค์กรเล็งเห็นความสำคัญของการนำไปใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่ซ้ำแล้วซ้ำอีก

การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นบทบาทสำคัญยิ่งต่อโรงงานนั้นๆ ซึ่งหลักการควบคุมคุณภาพ ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Quality control circle) และ QC 7 Tools หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืนได้นั่นเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
2. เพื่อทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools
3. เพื่อรู้แนวทางการประยุกต์ใช้กับการควบคุมคุณภาพการผลิตของหน่วยงานตนเองได้
4. เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ
5. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
6. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
9. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
10. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

เนื้อหาการเรียนรู้ :

- ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ
- เครื่องมือและการนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 7QC Tools
  1. กราฟ (Graph)
  2. แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
  3. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)
  4. ผังแสดงเหตุและผล (Cause& Effect Diagram)
  5. ฮีสโตแกรม (Histogram)
  6. แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
  7. ผังการกระจาย (Scatter Diagram)
- เทคนิคการใช้ 7QC Tools ในการแก้ปัญหาคุณภาพ
- แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
- เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)
- การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ Why Why analysis, Fish bone diagram และการใช้  Brainstorming
- แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
- เปิดมุมมองใหม่ของแนวคิดของการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ
- เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาผ่านการระดมสมอง (Small group activity)

 

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการใช้ QC 7 Tools อย่างถูกต้อง
2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ QCC ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 29/01/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์ไมตรี  บุญขันธ์


อัตราค่าบริการ : (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)
- ราคาปกติ 3,500 บาท
- สำรองที่นั่งภายในวันที่  20/01/2562 ลดเหลือ 3,200 บาท  
- สำรองที่นั่ง 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือ 2,990 บาท

สอบถามรายละเอียด  โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com