เทคนิคการเขียนและแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย

593 จำนวนผู้เข้าชม  |  กันยายน

เทคนิคการเขียนและแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขัดแย้งซึ่งกันละกัน โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานเป็นภาษาไทย และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังต่อไปนี้
1) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
2) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
3) หลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
4) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
5) วันลาและหลักเกณฑ์การลา
6) วินัยและโทษทางวินัย
7) การร้องทุกข์
8) การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ

ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และให้นายจ้างจัดเก็บสําเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการ หรือสํานักงานของนายจ้างตลอดเวลา โดยเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทํางานของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้โดยสะดวก และมาตรา 110 ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ให้นายจ้างประกาศข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ไม่ต้องส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้แก่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำข้อบังคับการทำงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหลักการการที่มีผลทางกฎหมาย
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำข้อบังคับให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาการเรียนรู้ :

- นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 
 • ความสำคัญ 
 • การจัดทำ 
 • ภาษา 
 • การประกาศใช้บังคับ 
 • การปิดประกาศ 
 • สถานที่ปิดประกาศ 
 • วิธีการส่งสำเนาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้ประโยชน์ 
- ถ้าไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน มีผลทางกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
- สาระในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 
 • วัน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก 
 • วันหยุด และหลักเกณฑ์การหยุด 
 • หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด 
 • วันลา และหลักเกณฑ์การหยุด 
 • หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด 
 • วันลา และหลักเกณฑ์การลา 
 • วินัย และโทษทางวินัย 
 • การร้องทุกข์ 
 • การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ 
- สิ่งที่ไม่ควรระบุในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
- เรื่องสำคัญที่จะต้องระบุในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
- ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ประกาศแล้วต้องใช้บังคับนานเท่าไร 
- ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับข้อบังคับในการทำงาน 

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 10/09/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์ร่มฉัตร  แย้มละออ
อัตราค่าบริการ : ราคาปกติ 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)
สำรองที่นั่งภายในวันที่  30/08/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)


สอบถามรายละเอียด  โทร 092 263 3989, 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์ 

Powered by MakeWebEasy.com