Kaizen in Office (ไคเซ็น ในสำนักงาน)

202 จำนวนผู้เข้าชม  |  มกราคม หลักสูตรแนะนำ

Kaizen in Office (ไคเซ็น ในสำนักงาน)

 

 หาเอกสารที่ต้องการใช้ไม่พบ โดยเฉพาะเวลาเร่งรีบ
 แม้จะจัดโต๊ะเรียบร้อย แต่ก็เปลี่ยนเป็นรก รุงรัง ในเวลาอันรวดเร็ว
 มีงานแทรกมากจนวางแผนการทำงานไม่ได้
 ช่วงปลายเดือน-ต้นเดือนมักต้องทำงานล่วงเวลา (Over Time) เสมอ
 ยุ่งจนไม่มีเวลาพัก
 ความร่วมมือภายในฝ่ายหรือแผนกไม่ราบรื่น

ถ้าองค์คุณเจอปัญหาเหล่านี้ลองนำเทคนิค Kaizen มาปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อขจัดปัญหาใน office กันดีกว่า

ไคเซ็น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมการบริหาร

งานเชิงคุณภาพอันมีรากฐานกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นและได้รับความนิยมแพร่หลายกลายเป็นที่รู้จักและสื่อสารกันในระดับสากล  การทำไคเซ็นเป็นการสนับสนุนให้เกิดแนวความคิดที่ว่าการทำไคเซ็นไม่ใช่เพิ่มภาระแต่มุ่งที่จะ เลิก/ลด/เปลี่ยน ภาระหรืองานที่ไม่จำเป็นมุ่งไปสู่วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่า  โดยให้ความรู้และความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนทุกระดับเรียนรู้วิธีการตลอดจนเทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐาน “ผู้ปฏิบัติงานหน้างานย่อมรู้งานของตนเองมากกว่าคนอื่นๆ“ โดยในท้ายที่สุดแล้วผู้ปฏิบัติงานย่อมมีความสะดวกสบายในการทำงานมากยิ่งขึ้นจากการขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นนั่นเอง

ความสูญเปล่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกระบวนการผลิตเท่านั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสำนักงานที่ทำอยู่ประจำทุกวันก็มีความสูญเปล่าที่แอบแฝงเป็นจำนวนมาก ความสูญเปล่าเหล่านี้มีผลทำให้เกิดาใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น (จ่ายแล้วเกิดผลน้อยหรือจ่ายแล้วไม่มีผลตอบแทน) และมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เช่น ความล่าช้า ความผิดพลาด ฯลฯ ซึ่งล้วนส่งผลเสียต่อองค์กร หากพนักงานในองค์กรตกอยู่ในสภาพเช่นนี้

หลักสูตร “ ไคเซ็นในสำนักงาน ” จะเป็นจุดเปลี่ยนให้พนักงานเกิดแนวทางที่ดีในการทำงาน เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือเกิดความสมดุลในชีวิตการทำงาน (Work Life Balance) ด้วยการปรับปรุง(ไคเซ็น) เรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ ที่อยู่ใกล้ตัว และทำได้ง่ายๆ แต่ผลที่ได้จะสะสมกันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ และจะส่งผลให้พนักงานทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเปล่าขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ หลักการ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติของไคเซ็นในสำนักงาน
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมองเห็นปัญหาในการทำงาน และเกิดแนวทางในการลดต้นทุนการทำงาน และปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) ทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม :

1. ไคเซ็นคืออะไร
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น
2. หลักการ KAIZEN ในสำนักงาน (เทคนิค แนวคิด แนวทาง KAIZEN)
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนำไคเซ็นมาใช้ในองค์กรรวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานในสำนักงาน
3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น
4. เทคนิคในการมองปัญหา
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดทำการปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด
5. การส่งเสริมไคเซ็นในสำนักงานและการเขียนรายงานไคเซ็น
6. กรณีศึกษา
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจาก
7. ตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

 

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com