การลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า (Waste reduction for Quality improvement)

26 จำนวนผู้เข้าชม  |  กุมภาพันธ์

การลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า (Waste reduction for Quality improvement)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถทำกำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยการสร้างจิตสำนึกในความสูญเสีย เพื่อการปรับปรุงในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันลดต้นทุนการผลิตให้กับองค์กร ซึ่งมีอยู่หลากหลายวิธีการที่สามารถนำมาใช้ได้ หากบริษัทใดพนักงานให้ความร่วมมือในการใช้วิธีการเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การลดของเสีย การลดการใช้พลังงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการทำงาน หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้าง “การลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า” อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างเป็นมีรูปแบบ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักใน การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้หลักการเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของทางบริษัทต่อไป

 

หัวข้อการอบรม

1. ระบบการผลิตและงานบริการในยุคปัจจุบัน
2. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับความเปล่าและต้นทุนการผลิต
3.ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่”คุณภาพ” กับความอยู่รอดขององค์กร
4.คุณลักษณะที่สำคัญของบุคคลที่จะทำงานให้เกิด”คุณภาพ” ในองค์กร
5. ความหมายและความสำคัญของคำว่า “คุณภาพ”
6. ขอบเขตคำว่า “ความสูญเปล่า” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
Work Shop1 “จิตสำนึกความสูญเสียกับการส่งงาน” ให้ลูกค้าภายใน
7. ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ ในกระบวนการผลิต
8.การลดความสูญเสียตามหลักการ 4M และ ECRS
9.ความสำคัญของการสื่อสารที่ดีในเวลาทำงานเพื่อ “ลดความสูญเสีย”
10.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเพื่อ “ลดความสูญเสียและเพิ่มคุณภาพ” ในงานร่วมกัน
11.การสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดจิตสำนึกคุณภาพกับการทำงานเป็นทีม (Team Work)
12.เทคนิคของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก PDCA เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของจิตสำนึกในความสูญเสีย ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้นสอบถามรายละเอียด  โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com