Professional Training Officer

173 จำนวนผู้เข้าชม  |  มีนาคม

Professional Training Officer

บทบาทหน้าที่ของฝ่ายTraining ที่มีประสิทธิภาพทำงานอย่างเป็ นระบบวางแผนโดยใช้หลักการเหตุผลมีที่มาที่ไปที่เป็นรูปธรรมสร้างความน่าเชื่อถือเป็นมืออาชี พให้กับท่านได้ทำหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพเพราะTraining คือหน่วยงานสำคัญที่ต้องพัฒนาคนในองค์กร


หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบันนี้ การฝึกอบรมเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรดังนั้น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจึงบทบาทสำคัญที่จะทำให้งานฝึกอบรมประสบความสำเร็จ  Training เพื่อตอบสนองเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้องค์กร ต่อไป


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผู้เข้าอบรมเรียนรู้ สามารถออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม ได้
2. เพื่อผู้เข้าอบรมเรียนรู้ สามารถจัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม   
3. เพื่อผู้เข้าอบรมเรียนรู้ สามารถควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์การ
5. เพื่อผู้เข้าอบรมเข้าใจงานฝึกอบรมและอำนวยการฝึกอบรมได้


หัวข้อการบรรยาย:

1.บทบาท หน้าที่ของงานฝึกอบรม
2. Career  Development, Individual Development สำคัญอย่างไร
3. เทคนิคการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะกับพนักงาน
4. การกำหนดหลักสูตร การเขียน/ออกแบบ(course outline)
5. การวางแผนและกำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan)
6. การนำ HR TOOL มาใช้ในงาน HR
7. การดำเนินการภายหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น(ภายใน)
8. ประมวลความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรการประเมินผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)
9. การวัด ติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
10. การสรุปรายานผลการฝึกอบรมทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชา
11. การปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 15/03/2562  (09.00-16.30 น.) 
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ :  3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 05/03/2562 เหลือเพียง 3,500 บาท 

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989


วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com