5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตในโรงงาน

103 จำนวนผู้เข้าชม  |  กันยายน มกราคม

5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตในโรงงาน

 การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทำด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส.  ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้ พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่องค์กรและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ได้อีกด้วยวัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำกิจกรรม 5ส. ขั้นพื้นฐานในพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงาน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
3. เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานเป็นทีมได้ดีและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม
 


หัวข้อการเรียนรู้ :

• หลักการและแนวคิดการเพิ่มผลผลิต
• หลักการและเหตุผลในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในพื้นที่สำนักงาน และ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
• ความหมายและความเป็นมาของ 5 ส.
• หลักการและแนวคิด PDCA ของ 5 ส.
• รายละเอียดของ 5 ส. ในแต่ละ ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน
• การประยุกต์ใช้กิจกรรม 5 ส. ในพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ
• การประยุกต์ใช้ ส. ที่ 6 และ ส. ที่ 7  ในพื้นที่ปฏิบัติงานสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ
• โครงสร้างกิจกรรม 5 ส.
• ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
   -. การประกาศนโยบาย
   -. การฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากร
   -. การจัดตั้งคณะกรรมการ 5 ส.
   -. การประชุมคณะกรรมการและวางแผนร่วมกัน
   -. การจัดทำ Layout แผนผังรับผิดชอบ 5 ส.
   -. เก็บข้อมูลและถ่ายภาพพื้นที่ก่อนทำกิจกรรม
   -. สำรวจพื้นที่รับผิดชอบและเลือกหัวข้อที่จะทำการปรับปรุง
   -. ตรวจผลการดำเนินการ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข
   -. ตั้งมาตรฐาน 5 ส.
   -. ให้มีการตรวจเช็คพื้นที่อย่างสม่ำเสมอโดยผู้บริหาร
   -. เก็บข้อมูลและถ่ายภาพพื้นที่หลังทำกิจกรรม
   -. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
   -. การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
   -. การวัดผล
• ปัญหา  อุปสรรค ในการทำกิจกรรม 5 ส
• วิธีการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 5ส.


 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 04/09/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
อัตราค่าบริการ :  3,700 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 15/01/2562 ลดเหลือ 3,300 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่ง 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือท่านละ 3,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)


สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com