เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน

253 จำนวนผู้เข้าชม  |  กรกฎาคม

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน

หลักการและเหตุผล :

การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการจัดหา การใช้ ธำรงรักษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมในอนาคต เพื่อรักษา ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สามารถประเมินและทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านกำลังคน โดยการทบทวนผลการดำเนินงาน ประเมินว่าแผนไหนใช้ได้หรือไม่ได้ ปรับเปลี่ยนแผนและนำประเด็นใหม่มาพิจารณา วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคน เพื่อนำไปกำหนดวิธีการที่จะได้กำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพที่เหมาะกับการทำงานในเวลาที่ต้องการประโยชน์ที่จะได้รับ :

1.  ทำให้เข้าใจความสำคัญของแผนกำลังคนที่มีผลกรกระทบต่อแผนปฏิบัติงานขององค์การมากยิ่งขึ้น
2.  ทำให้องค์การสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพได้ล่วงหน้า
3.  สามารถวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนของบุคลากรที่จะนำมาใช้ตามแผนได้
4.  ฝ่ายบริหารสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับแผนการมอบหมายงานให้สัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรได้
 


หัวข้อการเรียนรู้ :

1. กระบวนการวางแผนและบริหารอัตรากำลังคน

2. เทคนิคการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน

3. เทคนิคที่ใช้ในการคำนวณกำลังคน

4. วิธีคำนวณหาอัตรากำลังคนเมื่อเทียบกับปริมาณงาน

5. การคาดการณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทาน กำลังคนล่วงหน้า

6. การวิเคราะห์กระบวนการคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การสูญเสียบุคลากรในองค์กร

7. ปัจจัยที่ส่งผลกับความต้องการกำลังคนขององค์กร

8. ปัญหาการคาดคะเนความต้องการด้านกำลังคน (No Manpower Requirement Forecast)
 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
พนักงาน
หัวหน้างานขึ้นไป
ผู้เกี่ยวข้อง

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 19/07/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : ทั่วไป 3,800 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 09/07/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com