เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน

804 จำนวนผู้เข้าชม  |  กันยายน

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน

การวางแผนอัตรากำลังอย่างง่ายโดยวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการและตัวอย่างแผนอัตรากำลังจากองค์กรอื่น สิ่งสำคัญในการวางแผนอัตรากำลังจะทำให้องค์กรของท่านสามารถควบคุมต้นทุนของบุคลากรและวางแผนงานฝ่ายบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับการทำงานและการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักการและเหตุผล :

การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการจัดหา การใช้ ธำรงรักษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมในอนาคต เพื่อรักษา ปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สามารถประเมินและทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านกำลังคน โดยการทบทวนผลการดำเนินงาน ประเมินว่าแผนไหนใช้ได้หรือไม่ได้ ปรับเปลี่ยนแผนและนำประเด็นใหม่มาพิจารณา วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคน เพื่อนำไปกำหนดวิธีการที่จะได้กำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านจำนวนและคุณภาพที่เหมาะกับการทำงานในเวลาที่ต้องการประโยชน์ที่จะได้รับ :

1.  สามารถจัดทำแผนอัตรากำลังได้อย่างถูกต้อง
2.  สามารถวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนของบุคลากรที่จะนำมาใช้ตามแผนได้
3.  เข้าใจความสำคัญของแผนกำลังคนที่มีผลกรกระทบต่อแผนปฏิบัติงานขององค์การมากยิ่งขึ้น
4.  ฝ่ายบริหารสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับแผนการมอบหมายงานให้สัมพันธ์กับการพัฒนาบุคลากรได้
5.  ทำให้องค์การสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพได้ล่วงหน้าลดปัญหาการว่างลงของตำแหน่งงาน


หัวข้อการเรียนรู้ :

1. ความสำคัญและแนวคิดในการวางแผนคำนวณความต้องการกำลังคนในหน่วยงาน
2. ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)
3. เทคนิคการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน
4. กระบวนการคำนวณความต้องการกำลังคน (Workload Analysis Process)
5. องค์ประกอบของการจัดทำแผนอัตรากำลัง (Workforce Plan) 
6. การจัดทำแผนที่งาน (Job Map) ของหน่วยงาน
7. การคำนวณ Workload วิเคราะห์งานเพื่อหาทางปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
8. วิธีคำนวณหาอัตรากำลังคนเมื่อเทียบกับปริมาณงานให้เชื่อมโยงแผนกำลังคนกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร
9. Workshop การวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน
10. การวิเคราะห์กระบวนการคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การสูญเสียบุคลากรในองค์กร
11. ปัจจัยที่ส่งผลกับความต้องการกำลังคนขององค์กร
12. ข้อควรพิจารณาและปัญหาการคาดคะเนความต้องการด้านกำลังคนที่ควรนำมาปรับใช้กับองค์กร 
13. สรุป ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการขึ้นไป ผู้เกี่ยวข้อง

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 25/09/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร : อาจารย์สันติชัย  อินทรอ่อน    วิทยากร ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาโครงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด และบริษัทในเครือ,บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด, บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ,สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ


อัตราค่าบริการ : ทั่วไป 3,800 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 15/09/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์Powered by MakeWebEasy.com