การสร้างแรงงานสัมพันธ์และบริหารสวัสดิการพนักงาน

62 จำนวนผู้เข้าชม  |  กันยายน

การสร้างแรงงานสัมพันธ์และบริหารสวัสดิการพนักงาน

หลักการและเหตุผล :

  การบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีบทบาทค่อนข้างมากในการดำเนินนโยบาย หรือกำหนดกลยุทธ์เพื่อการลดขนาดทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะเป้าหมายของการบริหารแรงงานสัมพันธ์ได้แก่การสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างนายจ้าง กับลูกจ้าง หรือลูกจ้างด้วยกัน ซึ่งความเข้าใจที่ดีต่อกันนั้น ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ คือ การยอมรับไว้ใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน การสร้างความเข้าใจ จะต้องใช้ “การสื่อสาร” เป็นเครื่องมือที่สำคัญ กิจกรรมการสื่อสาร จะต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อการอธิบาย ชี้แจงเหตุผล การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ดังนั้น การลดขนาดขององค์การ เช่น การลดกำลังคน ยุบเลิกหน่วยงาน ฯลฯ หรือการลดขนาดทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งหมายถึง การปรับลดค่าตอบแทน สิทธิผลประโยชน์ การชะลอหรือระงับการจ้างงาน การพัฒนาบุคลากร หรือกิจกรรมพนักงาน ฯลฯ เป็นการลดค่าใช้จ่ายทางการริหาร เป็นการดำเนินการที่สวนทางกับกระแสความรู้สึกของพนักงาน ที่ต้องการความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงในการทำงาน มีรายได้ค่าตอบแทนสูงขึ้น ได้รับสิ่งที่อำนวยความสะดวก หรือความสุขเพิ่มขึ้น แต่การลดขนาดขององค์การหรือการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นแนวคิดของการดำเนินการในทางตรงกันข้าม อาจจะทำให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าในการทำงานช้าลง ความมั่นคงในการทำงาน หรือรายได้ในการทำงานลดลง รวมทั้งความมีเกียรติ มีหน้ามีตา หรือความสุขในการทำงาน อาจจะน้อยลงไปด้วย
 


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของงานแรงงานสัมพันธ์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบข้อกฎหมายแรงงานที่สำคัญ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดแนวคิดในการจัดสวัสดิการ
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงานเนื้อหาการเรียนรู้ :

1. บทบาท หน้าที่ งานแรงงานสัมพันธ์
2. ปัญหาที่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งหรือปัญหาทางด้านแรงงานสัมพันธ์
3. ปัญหาของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4. กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
>>ความปลอดภัยในการทำงาน 
>>วันเวลาทำงานและวันหยุด 
>>การจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด 
>>การจ่ายค่าชดเชย ฯลฯ
5. การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
6. กระบวนการจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
7. นโยบายและรูปแบบสวัสดิการที่องค์กรพึงมีให้กับพนักงาน
8. บทบาท หน้าที่ การให้คำปรึกษา ชี้แนะ เมื่อพนักงานเดือดร้อน
9. ข้อควรปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
10. การรับข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาต่างๆ 

 สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 06/09/ 2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ :  3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 26/08/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989 , 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com