เทคนิคการจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพและลดต้นทุนในองค์กร

229 จำนวนผู้เข้าชม  |  สิงหาคม สิงหาคม

เทคนิคการจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพและลดต้นทุนในองค์กร

  ในระบบการทำงานการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่พนักงานทุนที่ทำงานอยู่ในส่วนงานออฟฟิศหรืองานด้านเอกสารอื่นๆ ในแต่ละวันจะมีเอกสารจำนวนมากที่เกิดจากการทำงานของแต่ละฝ่าย เช่น บัญชี การเงิน การตลาด การผลิต หรือแม้แต่งานเอกสารอื่นๆ หากบุคคลากรมีบริหารการจัดการไม่ดีย่อมส่งผลให้เอกสารสูญหาย เอกสารไม่ครบถ้วนทำให้สูญเสียเวลาในการหาเอกสารเหล่านั้น และอาจก่อให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน

หลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพและลดต้นทุนในองค์กรการเสริมสร้าง การพัฒนาบุคลากรให้มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบให้มีความถูกต้อง ค้นหาง่าย เพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างถึงความสำคัญในการจัดเก็บเอกสารอย่างถูกวิธี
 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในความสำคัญต่อการจัดเก็บเอกสารตั้งแต่การจัดทำการบริหาร และระบบการจัดเก็บเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความรู้เทคนิควิธีการที่เข้าใจง่ายในการจัดเก็บเอกสาร และนำไปปรับประยุกต์การใช้งานได้จริง
 

หัวข้อการอบรม

1. กรอบแนวคิดของระบบงานเอกสาร
2. ลักษณะทั่วไปของงานเอกสารในแต่ละวัน
3. หลักการ วัตถุประสงค์ ของการควบคุมเอกสาร Document Control & Document Management System ในองค์กร
4. การนำเทคโนโลยีในการจัดเก็บเอกสาร เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
5. ปัญหาและอุปสรรค์สำหรับการจัดเก็บเอกสาร
6. การนำเครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบเอกสาร เช่น 5ส, Kaizen เป็นต้น
7. เทคนิคการวางโครงสร้างระบบเอกสาร เพื่อกำหนดดัชนีเพื่อให้การเอกสารค้นหาง่าย
8.การระบุอายุของเอกสารในแต่ละฝ่าย รวมถึงวิธีการทำลายสถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 08/08/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
อัตราค่าบริการ : ราคา 3,600 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 28/07/2562 เหลือเพียง 3,300 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com