Coaching for High Leader Performance in action

119 จำนวนผู้เข้าชม  |  กันยายน

Coaching for High Leader Performance in action

ความรู้ และทักษะที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่ถือได้ว่ามีความจำเป็นต่อการเป็นหัวหน้างานหรือผู้ที่ต้องการที่จะถ่ายทอด ให้ข้อมูล นำเสนอ รวมทั้งการสื่อสารให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่นำเสนอ เพื่อให้ได้มาถึงการบรรลุเป้าหมายของผู้นำเสนอได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจ และสามารถที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความรู้ และทักษะที่กล่าวมาก็คือ       การสอนงาน (Coaching) ซึ่งถ้าสอนงานดีก็จะทำให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถทำงานได้โดยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผน เรียนรู้ถึงกระบวนการที่มาของการสอนงานอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ การจัดเตรียมการทำแผนการสอนงาน วิธีการหรือรูปแบบการสอนงานที่ใช้กับสถานการณ์ใด กลุ่มเป้าหมายใด บทบาทหน้าที่ของการเป็นโค้ช เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน เทคนิคการสอนงานแบบตัวต่อตัวหรือสอนในหน้างาน (on the job training) ทั้งระบบที่เป็นที่มา มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่ผู้สอนงานหรือหัวหน้างานควรทำความเข้าใจ และเพิ่มทักษะให้มาก เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการสอนงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรในที่สุด


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสอนงาน และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน สอนงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่าผู้สอนงานหรือโค้ชที่ดีควรมีบทบาทหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้สอนงาน หรือโค้ชที่ใช้หลักการบริหารในเชิงจิตวิทยาในการสอนงานเพื่อโน้มน้าวจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้เทคนิคการสอนหน้างาน แบบตัวต่อตัวแบบ (OJT) ได้อย่างมีความชำนาญ
6. เพื่อให้รู้ถึงการสร้างสภาวะผู้นำที่เกี่ยวข้องกับการสอนงานทั้งระบบ


เนื้อหาการบรรยาย

1. ความหมายและความสำคัญของการสอนงาน
2. การสื่อสาร และกระบวนการสื่อสารที่มีผลต่อการสอนงาน
3. **Workshop : Coaching in Action Problem
4. ถอดรหัส ที่มาของคำว่าการสอนงานอย่างละเอียด
5. จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของการสอนงาน
6. ประเภท และรูปแบบของการสอนงาน
7. คุณสมบัติที่มาซึ่งคุณภาพของผู้สอนงานหรือโค้ช
8. ความพร้อมก่อนการสอนงานของผู้สอนงานหรือโค้ช
9. **Workshop : Coaching in Action Testing
10. หลักการสอนงาน ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการสอนงานทั้งระบบ
11. การสอนงานแบบหน้างาน (OJT) ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง
12. สอนงานแบบหน้างาน (OJT) กับใคร และใช้ กับสถานการณ์ใด
13. เคล็ดลับการสอนงานตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง
14. **Workshop : การสอนงานในแต่ละระดับ (Case Study)
15. จิตวิทยาการสอนงานแบบเป็นพี่เลี้ยง และการลดแรงกดดันเมื่อแรกพบ
16. **Workshop : Coaching in Action Solution
 

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1.บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40%
2.การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม
3.กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study (Workshop)
4.สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 05/09/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา  
อัตราค่าบริการ : 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 25/08/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com