ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามผลงาน

88 จำนวนผู้เข้าชม  |  มิถุนายน

ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามผลงาน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าหัวหน้าและลูกน้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ประสิทธิภาพงานก็ย่อมตามมาด้วย การเป็นที่ยอมรับและเข้าถึงผู้ใต้บังคับบัญชาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของหน่วยงาน


การทำงานให้ประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล จำเป็นต้องมีการจัดการที่เป็นระบบ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เราเรียกวิธีการนี้ว่า “การบริหารผลงาน” โดยกระบวนการบริหารผลงานจะเริ่มตั้งแต่การวางแผนงาน การสั่งการ การติดตามผล การพัฒนา การประเมินผล และการแจ้งผลความสำเร็จให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ กระบวนการดังกล่าวข้างต้น เป็นเครื่องมือที่มีข้อเด่นตรงที่แทบจะการันตีได้ว่า การปฏิบัติงานจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าที่จะล้มเหลว และยังสามารถผลักดันให้บุคลากรทำงานเป็นทีมร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น 

หลักสูตรเทคนิคการวางแผน การสั่งงาน ติดตามผลงาน และการทำงานเป็นทีม ออกแบบโดยใช้แนวคิดของการบริหารผลงานเป็นแกนหลัก โดยจะสอนทั้งในเชิงหลักการ และวิธีปฏิบัติ ทั้งที่ประสบความสำเร็จ และล้มเหลว ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ ไม่ต้องลองผิดลองถูก และสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการบริหารผลงานที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน สั่งการ ติดตามผลงาน พัฒนา ประเมินผล และให้ข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ และสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น  


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะมีเทคนิคและวิธีการวางแผน สั่งการ ติดตามผลงาน พัฒนา ประเมินผล และให้ข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน มีมุมมองที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้และสร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น


เนื้อหาการบรรยาย

1. แนวคิดและหลักการบริหารผลงาน
2. ความแตกต่างระหว่างการบริหารผลงานและการประเมินผล
3. กระบวนการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
4. เทคนิคการวางแผนงาน และการเขียน Action Plan
5. เทคนิคการสั่งการ และมอบหมายงานให้ถูกฝา ถูกตัว 
6. เทคนิคการติดตามผลงาน 
7. เทคนิคการพัฒนาบุคลากรแบบ 70-20-10 และการประเมินผลสำเร็จ
8. เทคนิคการสอนงานแบบ 4As และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
9. เทคนิคการว่ากล่าว ลงโทษ และให้กำลังใจทีมงาน 
10. เทคนิคการประเมินผลงาน และให้รางวัล 
11. เทคนิคการแจ้งผลงาน (Feedback)
12. ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 28/06/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์สันติชัย อินทรอ่อน
อัตราค่าบริการ : 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 12/06/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com