ไคเซ็น(Kaizen)เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน

134 จำนวนผู้เข้าชม  |  มกราคม

ไคเซ็น(Kaizen)เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน


 การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพงานในความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งผลอย่างจริงจังต่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนขององค์กรได้ในภาพรวม การพัฒนาความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถในการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งที่องค์การต้องคำนึงถึง ไคเซ็น (Kaizen) เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับ ไม่เฉพาะแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น หากแต่ทุกองค์การในประเทศทั่วโลกต่างยอมรับว่า วิธีการทำงานแบบ Kaizen สามารถนำมาใช้เพิ่มผลผลิตให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Kaizen มุ่งเน้นที่ การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการ ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อการคิดปรับปรุงงาน Kaizen ใช้ความรู้ความสามารถหรือศักยภาพที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในตัวบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการคงอยู่ขององค์กร โดยใช้การลงทุนเพียงเล็กน้อย ก่อให้เกิดการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยที่ค่อยๆ เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบใด บุคลากรก็สามารถใช้วิธีการ Kaizen  เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นได้ หัวใจสำคัญของ Kaizen อยู่ที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดยั้งและยั่งยืน ดังนั้นด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถทำได้ง่าย เห็นผลชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น และบุคลากรสามารถดำเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเองทันที  Kaizen จึงเหมาะสมในการที่จะเผยแพร่ให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปรับปรุงงานแบบ Kaizen
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการค้นพบปัญหาและการคิดค้นวิธีการปรับปรุงทำงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิค Kaizen มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน / ปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องได้
4. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมปรับปรุงวิธีการทำงานระหว่าง

หัวข้อหลักสูตร

1. หลักการค้นพบปัญหาและขั้นตอนการปรับปรุงงานโดยหลักการ Kaizen
2. เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วย ไคเซ็น (Kaizen)
3. การจัดการระบบไคเซ็น ( Kaizen ) ในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้างาน
4. การรับฟังแนวคิดการปรับปรุงงาน ผ่านการเขียนข้อเสนอแนะไคเซน
5. เทคนิคการส่งเสริมกิจกรรม Kaizen ในหน่วยงาน
6. กรณีศึกษาวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข
7. ปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานไคเซ็นอย่างถูกต้องชัดเจน
2. ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงอื่นๆ ร่วมกับไคเซน เช่น PCDA, 5S, QC7Tools ฯลฯได้อย่างเหมาะสม
5. ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงงานได้อย่างถูกต้อง


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com