Visual control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

130 จำนวนผู้เข้าชม  |  มิถุนายน

Visual control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

  การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน การสั่งงาน เป้าหมาย รวมถึงผลลัพธ์การทำงานได้ง่าย และชัดเจน ทั้งยังเห็นความผิดปกติต่างๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยการประยุกต์ใช้บอร์ด ป้าย สัญลักษณ์ สีและอื่นๆ เพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลที่สำคัญในขณะนั้น ๆ หรือที่ต้องการแสดงผลให้รับรู้ของสถานที่ทำงาน อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานสามารถทราบความก้าวหน้าและปัญหาในงานที่เกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าในเชิงปริมาณ หรือคุณภาพ นอกจากนี้ Visual Control สามารถประยุกต์กับการทำงานประจำวันและโครงการปรับปรุงงานอื่น ๆ เช่น 5ส , ความปลอดภัย ,TPM, JIT, QC และ 7 Waste ได้อีกด้วย


วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

1. เพื่อให้ทราบถึงการตีความหมายและการพฤติกรรมการรับรู้ของ การควบคุมด้วยสายตา 
2. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาดำเนินการปรับปรุงการทำงาน เพื่อการเพิ่มผลผลิต 
4. เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้และสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพ อื่นๆ เช่น 5ส, ความปลอดภัย, TPM, JIT, QC และ 7 Waste ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้หลักการ Visual Control อย่างถูกต้องชัดเจน
2. พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถนำ Visual Control ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและเป็นต้นแบบสาหรับการขยายผลภายในองค์กรต่อไป
4. พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค Visual Control ร่วมกับการปรับปรุงอื่นๆ เช่น PCDA, 5S, 7 Waste กับกิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆได้อย่างเหมาะสม

 

เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

1. ธรรมชาติของการมองและวิเคราะห์ปัญหา 
2. ความหมายของ Visual Control กับการตีความหมายของมนุษย์ 
3. แนวคิดและหลักการเพิ่มผลผลิต ด้วย Visual Control 
4. การใช้งานควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control เพื่อการกำหนดทิศทางขององค์การ 
  4.1 เป้าหมายประจำปี แผนดำเนินการ และการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น 
  4.2 การวางแผน และควบคุมการผลิต 
5. ตัวอย่างการประยุกต์การควบคุมด้วยการมองเห็น 
6. การประยุกต์ใช้ป้องกันความผิดพลาด 
7. การประยุกต์ใช้กับระบบคุณภาพต่าง 
8. 5ส และการควบคุมวัสดุ 
9. การบำรุงรักษา 
10. กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม สรุป และถาม ตอบ

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 25/06/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : 3,300 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 10/06/2562 ลดเหลือ 3,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com