เทคนิคการลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MU (Finding Technique and Problem Solving of 3 MU)

163 จำนวนผู้เข้าชม  |  กุมภาพันธ์

เทคนิคการลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MU (Finding Technique and Problem Solving of 3 MU)

   การดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทําให้สามารถได้กําไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้น ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสําเร็จ เทคนิคการลดต้นทุนทั้งในและนอกกระบวนการผลิตมีอยู่หลายวิธี MUDA MURI MURA เป็นเทคนิคแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นในการบริหารงาน MUDA ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น MURI ความยากลําบากความไม่เป็นธรรมชาติ และ MURA ความไม่สมํ่าเสมอในการทํางาน ความหมายรวมคือการเปรียบเทียบระหว่าง จุดประสงค์ (สิ่งที่ต้องการ) กับวิธีการ (วิธีที่จะทําให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ) วิธีการต่างเกินไปน้อยเกินไปหรือไม่สมํ่าเสมอก็จะทําให้เกิดความสูญเปล่าได้ทั้งสิ้น ดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ว่าจะมีแนวทางป้องกันแก้ไขด้วยวิธีการง่ายๆ ได้ อย่างไรและสามารถนําไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเกิดประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเพิ่มขึ้น

   นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งทําให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทํางานให้ง่ายขึ้น ยังมีเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้อีก เช่น ไคเซ็น คิวซีซี และ 7 Wastes ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้พิสูจน์แล้วว่าสามารถนํามาแก้ไขปัญหาได้จริง และหากบริษัทใดพนักงานให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมเหล่านี้ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

หลักสูตรนี้จึงเป็นคําตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทํางานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทํากิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจําวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชํานาญในการทํางานเป็นกลุ่ม
6. เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
7. เพื่อสร้างการทํางานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
8. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

หัวข้อการอบรม

1. หลักการของระบบการผลิตปัจจุบันและอนาคต
2. ปัญหาของการทํางานที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
3. การวิเคราะห์ปัญหาด้วย QC 7 Tools
4. ความเป็นมาและความหมายของเครื่องมือคุณภาพ
5. วิธีการแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือคุณภาพเพื่อลดต้นทุน
6. รู้จักกิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้แก้ไข 3 MU
  - 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต
  - Visual control
  - เทคนิคการป้องกันของเสียเป็นศูนย์ด้วย Poka Yoke
  - การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น
  - เทคนิคการระดมสมองด้วยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
7. การแก้ไขปัญหา 7 Wastes ในเวลาการทํางาน
8. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการทํางานและสินค้า
9. ขั้นตอนการจัดทํากิจกรรม SGA (Small group activity) ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุน

รูปแบบการเรียนรู้    การบรรยาย ประกอบการจัดทํา Workshop เชิงปฏิบัติการ การระดมความความคิด การนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตอบข้อซักถาม และการแชร์ประสบการณ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการขจัด 3 MU ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสํานึกเรื่องคุณภาพและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้าอบรมมีความรู้กับการทํากิจกรรมลดต้นทุนการผลิตในองค์กรมากขึ้น 

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 26/02/2562  (09.00-16.00 น.) 
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,500 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 16/02/2562 เหลือเพียง 3,200 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com