เทคนิคการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพขั้นสูง

เทคนิคการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพขั้นสูง

หลายองค์กรมักต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวกับการประเมินผลงาน เนื่องจากพนักงานไม่ยอมรับผลการประเมิน เพราะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ไม่มีความชัดเจน  ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานขาดความชัดเจน ทำให้ผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินตีความแตกต่างกัน เกิดการไม่ยอมรับผลการประเมิน รวมทั้งไม่ได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุใดลูกน้องจึงมีผลงานที่ต่ำกว่า เท่ากับ หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อนำสาเหตุดังกล่าวมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งส่งผลลูกน้องไม่ได้รับการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานให้ดีขึ้นในปีถัดไป

   หากผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารผลงานมีความสามารถในการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม ผู้บริหารก็จะสามารถจูงใจให้ลูกน้องเต็มใจ กระตือรือร้นที่จะปรับปรุงพฤติกรรมในการทำงาน และจะส่งผลทำให้ลูกน้องมีการปฏิบัติงานและผลงานที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป  ซึ่งจะเป็นการยกระดับผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สูงยิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้ทีมงานมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนให้ภาพรวมการดำเนินงานขององค์กรประสบความสำเร็จต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินผลงาน การแจ้งผลงาน การให้ความเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถประเมินผลงานได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันและยกระดับผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
3.เพื่อสร้างเกณฑ์ในการให้คะแนน การประเมินผลงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจต้องพบเมื่อนำไปปฏิบัติจริง และวิธีการป้องกัน

 
เนื้อหาการเรียนรู้

1. แนวคิด หลักการ และความสำคัญของการประเมินผลงาน
2. ปัจจัยที่สำคัญในการประเมินผลงาน
3. บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมิน 
4. กลยุทธ์การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
5. การกำหนดมาตรฐานผลงานที่วัดได้ (measurable performance indicators)
6. การวิเคราะห์ผลงานปฏิบัติงานเทียบกับมาตรฐานที่ต้องการ 
7. การสร้างเครื่องมือวัดผล
8. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล (Theory - Focus of appraisal)
9. ผลงานในอดีตกับการพัฒนา (Performance (in the past) vs development)
10. ผลงานกับความสามารถ (Performance vs competence)
11. เงื่อนไขสำคัญของการประเมินผล (Importance Elements of PA)
12. การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ของการผ่านทดลองงาน ของตำแหน่ง ระดับปฏิบัติการและผู้บังคับบัญชา
13.  การบริหารผลงาน (Performance Management)/การประเมินผ่านทดลองงาน (Probation)

  • หน้าที่ของการประเมินผล(Functions of Performance Appraisal)
  • ชนิดของผลงานที่ทำการวัด (Types of Performance to Measure)
  • วิธีการประเมินผลงาน (Performance Appraisal Methods)
  • ผู้กำหนดผลงาน(Performance Raters)
  • ปัญหาพื้นฐาน(The Criterion Problem)
  • Workshop   การนำหัวข้อการประเมินผล มาวิเคราะห์และหารือร่วมกันกับผู้เข้าสัมมนา
14.  เทคนิคการแจ้งผลงานเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาผลงาน
15.  สรุป การสัมมนาร่วมกันในแต่ละหัวข้อ

 
สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 18/07/2562 (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ :  4,200 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 08/07/2562 ลดเหลือ 3,800 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com