การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication effectively)

123 จำนวนผู้เข้าชม  |  กุมภาพันธ์

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication effectively)

 ในปัจจุบันองค์กรประกอบไปด้วยปัญหาความแตกต่างมากมายที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร ในความแตกต่างก็อาจก่อให้ทั้งผลดีและผลเสียได้ในเวลาเดียวกัน องค์กรใดที่สร้างระบบการสื่อสารภายในได้ดี...ประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรนั้นก็ย่อมดีตามไปด้วย ยิ่งองค์กรใหญ่มากเท่าไหร่การสื่อสารก็ยิ่งมีความจำเป็นและมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น การมีระบบการสื่อสารที่ดีและเหมาะสมก็จะทำให้สามารถลดความผิดพลาดในการทำงานและความขัดแย้งลดลงตามไปด้วย เพราะการสื่อสารภายในองค์กรถือว่าเป็นเส้นเลือดที่ไหลไปตามส่วนต่างๆ เหมือนร่างกายของคนเรา

   หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จขององค์กร เป็นหลักสูตรเพื่อชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร ในองค์กร ให้พนักงาน และ หัวหน้างานเข้าใจธรรมชาติและเทคนิคในการสื่อสารอย่างมืออาชืพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

 
วัตถุประสงค์

1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เทคนิคในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
2.เสริมสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสื่อสารและประสานงาน
3.สามารถสื่อสารและประสานงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารและการประสานงาน
4.เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงาน และการทำงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในองค์กร

 
หัวข้อหลักสูตร
1. เข้าใจความหมายของการสื่อสารคืออะไร
2. การสื่อสารมีความสำคัญอย่างไร
3. องค์ประกอบในการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ
4. เทคนิคการควบคุมอารมณ์ เมื่อถึงเวลาที่ต้องสื่อสารกับผู้อื่น
5. บรรยากาศการสื่อสารดีๆ ที่สร้างได้ จะเริ่มอย่างไร
6. วิธีในการสร้างบรรยากาศการสื่อสารดีๆ เริ่มจากตัวเองก่อน
7. การสร้างวัฒนธรรม การสื่อสารในองค์กร
8. รู้เขา รู้เรา รู้องค์กร พื้นฐานของการพัฒนาการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
Workshop :  กิจกรรมในการสื่อสาร
9. 5 ปัญหา ในหลักคิดในการสื่อสาร
10. เทคนิคการฟังและจับประเด็น
11. จิตวิทยาการพูดอย่างฉลาดสู่ประสิทธิผล
12. หลักการของนักปราชญ์ ในการพิเคราะห์คน
13. สาเหตุแห่งความล้มเหลวในการสื่อสารที่ไม่ดี
14. รู้จักคนแต่ละประเภทและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
15. เทคนิคการมอบหมายงาน การสั่งงาน ที่มีประสิทธิภาพ
16.การสื่อสารในการทำงานทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
Workshop :  กิจกรรมในการสื่อสาร


วิธีการดำเนินการ
    เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆไม่ว่าเป็น กิจกรรมกลุ่ม  การระดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

           
ผลที่คาดจะได้รับ
1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถคิดวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างเป็นระบบและอย่างมีประสิทธิภาพ
4.จิตวิทยาการสื่อสารในการสร้างบรรยากาศ ลดแรงกดดัน และสื่อสารในแนวทางเดียวกัน
5.เทคนิคการสื่อสาร แนวทางการสื่อสาร และแนวทางการปรับปรุงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ


สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 01/02/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อ. ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี
อัตราค่าบริการ : ทั่วไป 3,800 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 21/01/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com