Excellent Leadership

70 จำนวนผู้เข้าชม  |  กันยายน กันยายน

Excellent Leadership

ผู้นำถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารต่อการบริหารงานในองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ โดยขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำทีมีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลว่าจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆหรือไม่  

 ปัจจัยที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความสำเร็จขององค์การทั้งนี้ เพราะผู้นำมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ปัญหาที่เป็นที่สนใจของนักวิชาการและบุคคลทั่วไปอยู่ตรงที่ว่า ผู้นำทำอย่างไรหรือมีวิธีการนำอย่างไรจึงทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตามเกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเทความสามารถ และพยายามที่จะทำให้งานสำเร็จด้วยความเต็มใจ ในขณะที่ผู้นำบางคนนำอย่างไร นอกจากผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่เต็มใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเกลียดชังและพร้อมที่จะร่วมกันขับไล่ผู้นำให้ไปจากองค์การ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ของตนในการเป็นผู้นำ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักตนเองและดึงศักยภาพในตนเองออกมาใช้ในการเป็นผู้นำ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการเป็นผู้นำและสร้างทีมงานให้เกิดความสามัคคี

 

เนื้อหาหลักสูตร

1. การพัฒนาสมรรถนะผู้นา สู่ความเป็น "Excellent Leadership"
2. ผู้นำ 360 องศาเป็นอย่ำงไรกัน
3. เคล็ดลับภาวะผู้นา เพื่อพัฒนาคน และผลงาน
4. ความท้าทายของผู้นาในวันนี้
5. หลักการบริหารที่ผู้นาควรรู้เพื่อพัฒนาคน และผลงาน
6. การสื่อสารกับการบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ
7. หลุมพรางทำงความคิดที่สกัดกั้นภำวะผู้นำ
8. ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยความเชื่อมั่น
9. สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการบริหารงาน
10. กระบวนการบริหารให้ได้ใจและได้งานจากลูกน้อง
11. ปลุกพลังตัวเองเพื่อเดินต่อ
12. เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
13. เทคนิคกำรสร้างพลังกำรสื่อสารและการจูงใจผู้อื่น
14. เทคนิค จิตวิทยา ในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
15. เทคนิคการสอนงาน ได้งาน ได้ใจ

 


สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 27/09/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร    อาจารย์ร่มฉัตร แย้มละออ
อัตราค่าบริการ :  3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)
สำรองที่นั่งภายในวันที่ 17/09/62 ลดเหลือ 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์ 

Powered by MakeWebEasy.com