การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

194 จำนวนผู้เข้าชม  |  กุมภาพันธ์

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

    การสร้างกรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแปลง และถ้าจะพัฒนาในเห็นคุณค่าในการทำงาน โดยมีหลักในการคิด ประสานงานที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องต่อเนื่องด้วยแล้ว ยิ่งยากมากขึ้นไปอีก  เพราะธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ไหลไปสู่ที่ต่ำที่ไม่มีคุณภาพ การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการทำงาน รวมเห็นคุณค่าขององค์ จึงเป็นงานทวนกระแสความคิดของผู้คนส่วนใหญ่
    หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงานเป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันทุกคน  โดยจะสอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฎิบัติงานได้จริง

ทำไมต้องมี หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

   การเปลี่ยนชีวิตจิตใจ นิสัยของคนซึ่งเป็นเรื่องยากมาก แต่ก็ต้องทำ เพราะถ้าคนไม่มีจิตสำนึกเกี่ยวกับ  ความคิด  คำพูด และการกระทำ  ที่มีประสิทธิภาพแล้ว งาน ชีวิต จะมีปัญหาตามมาให้แก้มาก จนอาจทำให้ชีวิต และการทำงานขาดประสิทธิภาพตามมาอย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีกรอบความคิดด้านผู้นำ และมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน
2. เพื่อสร้างลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทำงานให้แก่ผู้บริหาร
3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการทำงานที่ถูกต้อง

วิธีการดำเนินการ
           เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม  การระดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

 

หัวข้อการเรียนรู้     

1. ธรรมชาติมนุษย์และหลักแห่งความจูงใจ
5 ปัญหาแห่งหลักคิดที่ผิดๆ
วงจรการคิด สู่ชีวิตที่มีคุณภาพ
ทฤษฎี แรงจูงใจ
กฎแห่งความสำเร็จ
อุปนิสัย แห่งความสำเร็จ
2.  การปรับปรุงตนเองเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์สู่ผู้นำที่เป็นเลิศ
การปรับปรุงตนเองสู่ผู้นำ
การพัฒนาด้านการควบคุมตนเอง
หลักคิด สร้างสรรค์สู่การพัฒนาคนและงาน 
3. เทคนิคจิตวิทยา สู่คุณภาพและประสิทธิภาพ
แบบอย่างผู้ประสบความสำเร็จ
การใช้ภาษาในการสื่อสาร
จิตวิทยาการเป็นผู้นำ สู่การพัฒนาลูกน้อง
4. การประสานความต่างสู่ ความสำเร็จขององค์กร
มนุษย์สัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม
กฎทองของมนุษย์สัมพันธ์กับความสุขในกาทำงาน
คุณธรรมผู้นำกับการปกครองลูกน้อง

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      :  22/02/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อ.ประกาศิต    สพฤกษ์ศรี
อัตราค่าบริการ : อัตราค่าบริการ 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 12/02/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com