กฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับ สำหรับหัวหน้างานและการบริหารงานบุคคล

1200 จำนวนผู้เข้าชม  |  สิงหาคม สิงหาคม

กฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับ สำหรับหัวหน้างานและการบริหารงานบุคคล

Update!!! การเปลี่ยนแปลงล่าสุด กฎหมายคุ้มครองแรงงาน บังคับใช้  2562  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 ถึง ฉบับที่ 7 ล่าสุด ที่หัวหน้าและ HR ควรทราบ เข้าใจวิธีปฏิบัติง่าย บรรยายแบบถาม-ตอบ ในข้อสงสัยไม่ใช้ศัพท์กฏหมายที่ฟังเข้าใจยาก

 

หลักการและเหตุผล :

           ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือเรื่องของพนักงาน หรือแรงงาน ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานเหล่านี้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับตลอดการทำงาน โดยเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องกฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง องค์การของนายจ้าง และองค์กรของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กำหนด ให้นายจ้าง ลูกจ้างและองค์กรดังกล่าวปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้การจ้างงาน และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปโดยเหมาะสม
 

วัตถุประสงค์ :

1. Update ! กฎหมายแรงงานที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เรียนรู้เรื่องสิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง
3. เพื่อนำไปปรับใช้กฎหมายให้ถูกต้องในองค์กร
4. เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการจัดการโดยไม่ขัดกับข้อกฎหมาย
5. สามารถดำเนินการเรื่องสวัสดิการแรงงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร
 

เนื้อหาการสัมมนา : 

1. กฎหมายใหม่ ที่สำคัญและต้องทราบ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. กำหนดจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้าง “วัยเกษียณ”
3. ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารงานบุคคลในองค์กร
4. เรื่องที่ปรับปรุงแก้ไข ยกเลิก เพิ่มเติมใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 ล่าสุดมีอะไรบ้าง ?
5. เจตนารมณ์และลักษณะของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
6. สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
7. สวัสดิการแรงงานและสวัสดิการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
9. การเขียนระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
10. ลากิจ ลาตรวจครรภ์
11. การบอกเลิกสัญญา
12. หากนายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของพ.ร.บ.คู้มครองแรงงานฯ มี โทษ ต้องรับผิดอย่างไรบ้าง ?
13. อะไรบ้างที่องค์กร และ HR จะต้องปรับปรุง ข้อบังคับ สภาพการจ้างให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่มีการแก้ไขทั้ง 6 ฉบับ (ฉบับที่ 2 – 7)
14. สิ่งที่ต้องทำการปรับปรุง พัฒนาข้อบังคับการทำงานให้ทันสมัยสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ หมวดที่ 9  การควบคุม ม.108
15. สาระสำคัญที่ต้องระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับการทำงาน 8 เรื่อง
16. ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง
17. ค่าทำงานในวันหยุด และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง
18. เวลาพัก วันหยุด วันลาและ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง
19.  การดำเนินการ ทางวินัย  พักงาน เลิกจ้างและค่าชดเชย 
20. การจ้างแรงงานหญิงและเด็กและ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง 
21. การจ่ายค่าชดเชย  การบอกเลิกสัญญา การบอกกล่าวล่วงหน้า ข้อยกเว้น “ไม่ต้องบอกกล่าว”และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
22. นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีใดบ้างและ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้อง
23. ถาม – ตอบ ประเด็นที่น่าสนใจ

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 23/08/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานฝ่ายนายจ้าง และอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคล
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,800 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)
สำรองที่นั่งภายในวันที่ 13/08/62 ลดเหลือ 3,500 บาท


สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com