เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5 ส ที่มีประสิทธิภาพ

321 จำนวนผู้เข้าชม  |  พฤษภาคม หลักสูตรมาใหม่

เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5 ส ที่มีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล :

การดำเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทำด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส.  ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้ พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. ดังนั้นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนด และสิ่งสำคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. จึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญเพื่อให้พนักงานดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทำให้บริษัท ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มผลผลิตที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่องค์กร ไปสู่โครงการอื่นๆ เช่น KAIZEN , TQM , QCC , 7 Waste และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการทำกิจกรรม 5ส. ขั้นพื้นฐานในการทำงาน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
3. เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส. ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทำ
4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส.ได้อย่างถูกต้อง
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :

1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ 5ส. อย่างถูกต้อง
2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

 

หัวข้อการอบรม :

1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิตและพัฒนางาน
2. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดการเพิ่มผลผลิตในองค์กร
3. หลักการ 5ส และ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการที่องค์กรมีอยู่ด้วยหลัก PDCA
4. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงคุณภาพ
   - หลักการ 5ส 
   - การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงานหรือสำนักงาน
   - เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน
   - ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
   - การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5ส ได้อย่างมีประสิทธิผล
5. หลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส
6. การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส
7. การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส
8. การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท
   - มาตรฐานกลาง
   - มาตรฐานพื้นที่
9. เทคนิคการประยุกต์ใช้ 5ส เพื่อเป็นพื้นฐานของกิจกรรม SGA,TPM,KAIZEN,QCC

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 31/05/2561  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,300 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 15/05/2562 ลดเหลือ 3,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com