จิตวิทยาการบริหารคนและทีมตามแนว DISC

845 จำนวนผู้เข้าชม  |  กุมภาพันธ์ พฤษภาคม

จิตวิทยาการบริหารคนและทีมตามแนว DISC

สิ่งที่ผู้นำไม่ควรมองข้าม การบริหารอย่างเข้าถึงเพื่อเป้าหมายและความสำเร็จของทีมงาน การบริหารคนโดยใช้ DISC ซึ่งจะทำให้ท่านเป็นผู้นำ เป็นหัวหน้า ที่ได้ทั้งใจได้ทั้งผลงาน>>>


หลักการและเหตุผล :

จิตวิทยาการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์คน จนถึงการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบต่างๆ "เมื่อคนเราแต่ละคนแตกต่างกัน เราจะบริหารคนที่แตกต่างกันเหล่านั้นอย่างไร"

การบริหารทีม ในสภาวะที่มีคนที่แตกต่างกัน เราจะมีแนวทางการบริหารคนอย่างไรหลักสูตร “จิตวิทยาการบริหารทีมตามแนว DISC” นี้จะเป็นหลักสูตรในเชิงจิตวิทยาการบริหาร เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น และสามารถแปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผลได้
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. สามารถบริหารทีมงานที่มีความแตกต่างได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เรียนรู้หลักการและวิธีนำมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. เข้าใจในแต่ละบุคคลแต่ละประเภทและสามารถดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้
4. เข้าใจเทคนิคการบริหารคนที่แตกต่างกัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
 

หัวข้อการบรรยาย : 

1. ศิลปะการบริหารคน และลักษณะของคนแต่ละประเภท
2. เรียนรู้และทำความเข้าใจต่อคนที่แตกต่างให้สามารถทำงานเป็นทีมและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
3. (Type) ของแต่ละคน” และนำมาออกใช้ให้ ด้วยแบบทดสอบ ทางจิตวิทยา Enneagram (Psychology Test like a DISC)
4. การบริหารทีมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการนำ DISC มาใช้
5. การวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการบริหารทีมในเชิงจิตวิทยา
6. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน
7. ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)
8. ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง (Self-Assessment-Your Style)
9. ลักษณะบุคคลใน 4 มิติ (DISC Model)
10. เรียนรู้จุดแข็ง ข้อจำกัด ของแต่ละคุณลักษณะบุคคล
11. การอ่าน/วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้อื่น (Reading Others) จากการฟัง /สังเกต
12. เทคนิคการสื่อสารกับบุคคลแต่ละคุณลักษณะ
13. เทคนิคการบริหารคนที่มีพื้นความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน
14.  Workshop : เรียนรู้ทักษะในการบริหารทีมให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ในกลุ่มบุคคลที่มีคุณลักษณะต่างกัน

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      :  28/02/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจาย์พิชิต  สุจริตจันทร
อัตราค่าบริการ : ทั่วไป 4,000 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%) 

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 18/02/62  ลดเหลือ 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%) 

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com