ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารรุ่นใหม่

232 จำนวนผู้เข้าชม  |  สิงหาคม

ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารรุ่นใหม่

หลักการและเหตุผล :

ในฐานะหัวหน้างานหรือผู้บริหารมีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ถ้าองค์กรใดได้ผู้บริหารที่เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์ ก็มีแนวโน้มว่าองค์กรนั้น จะประสบความสำเร็จ  ดังนั้น ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน เพื่อนำพาองค์กรไป สู่ความสำเร็จ และได้รับการยกย่อง นับถือจากพนักงาน  การเป็นผู้บริหารจะมีแต่เพียงอำนาจอย่างเดียวคงไม่ได้ จำเป็นต้องมีบารมีควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้พนักงานเกิดความเคารพนับถือ และพร้อมที่จะทำงานด้วยความเต็มใจและรู้สึกรักองค์กรไปพร้อมๆกัน
 


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงาน
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารงาน บริหารคน
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน
4. เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจรู้จักบทบาทหน้าที่ความสำคัญในการบริหารงาน บริหารคน
 


เนื้อหาหลักสูตร :

1. คุณสมบัติผู้บริหารที่ดีเป็นอย่างไร
2. การแสดงออกถึงบทบาทความเป็นผู้นำ (Leadership)
3. วิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) ในการเป็นผู้บริหาร
4. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในบทบาทฐานะผู้นำ
5. การเข้าใจหลักการบริหารคน บริหารงาน
6. เรียนรู้และทำความเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา
7. จิตวิทยาในการบริหารคน “ของเป็นผู้นำ”
8. เทคนิคในการสื่อสารและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
9. เทคนิคในการสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามงานที่ดี
10. การมอบหมายงาน และการบริหารงานให้เหมาะกับคนแต่ละประเภท
11. การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
12. ทำอย่างไรให้ลูกน้องไว้ใจและเกิดการยอมรับ
 


รูปแบบการฝึกอบรม 
1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
2. กรณีศึกษา ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง


สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 02/08/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 4,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 22/07/2562 ลดเหลือ 3,600 บาท


สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989 , 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

Powered by MakeWebEasy.com