Consulting

ที่ปรึกษาด้าน HR / รับวางระบบ โดยทีมงานที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ ให้คำปรึกษากับองค์กร บริษัท ทั้งภาครัฐและเอกชน จะทำงานร่วมกับองค์กรลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ร่วมวางแผน เสนอแนวคิดพัฒนาระบบงาน และร่วมกำหนดแผนการดำเนินด้านการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กรนั้นๆ ด้วยการลงมือทำงานจริง เหมือนมีโค้ชประจำ
เนื่องจากผู้บริหารมีภารกิจที่ต้องบริหารกิจการมากมายหลายด้าน การว่าจ้างที่ปรึกษาก็เท่ากับช่วยให้ผู้บริหารเรียนรู้จากประสบการณ์ของที่ปรึกษา เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ตามแต่กรณีซึ่งได้ทำการตกลงกันไว้ 

ที่ปรึกษาด้าน HR /รับวางระบบ ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

โครงการฝึกอบรม การจัดทำดัชนีชี้วัด KPI ผลงานหลักเพื่อการจัดการที่เป็นเลิศ 

โครงการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management System)

โครงการวางระบบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis /Job Description)

โครงการวางระบบแบบประเมินผลการปฎิบัติงาน Performance Management System (PMS)

โครงการสร้างวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร Vision/Mission/Core Values Creation

โครงการประเมินค่างานเพื่อปรับปรุงค่าตอบแทน

โครงการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและวิเคราะห์อัตรากำลังคน

โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์และออกแบบดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

โครงการจัดทำ Competency Model

โครงการวางระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร Training and Development Program

โครงการวางระบบการพัฒนาองค์กร Organization Development

โครงการวางระบบโครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวัสดิการ Salary Structure/Compensation/Benefits

โครงการวางระบบกระบวนการสรรหาและคัดเลือก Recruitment and Selection Process 

โครงการวางระบบบริหารงานบุคคล Human Resource Management System (Full System)

โครงการวางระบบจัดทำระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management) , แผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Planning) 

โครงการวางระบบจัดทำแผนฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map) ขององค์กร , แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development Plan) ขององค์กร , แผนพัฒนาบุคลากรรายคน (IDP)

โครงการการจัดทำแผนการฝึกอบรมระยะยาวบนพื้นฐานของขีดความสามารถบุคลากรรายบุคคล  

Powered by MakeWebEasy.com