Consulting

ที่ปรึกษาด้าน HR /ให้คำปรึกษากับองค์กร บริษัท ทั้งภาครัฐและเอกชน จะทำงานร่วมกับองค์กรลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน ร่วมวางแผน เสนอแนวคิดพัฒนาระบบงาน และร่วมกำหนดแผนการดำเนินด้านการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กรนั้นๆ ด้วยการลงมือทำงานจริง เหมือนมีโค้ชประจำ
เนื่องจากผู้บริหารมีภารกิจที่ต้องบริหารกิจการมากมายหลายด้าน การว่าจ้างที่ปรึกษาก็เท่ากับช่วยให้ผู้บริหารเรียนรู้จากประสบการณ์ของที่ปรึกษา เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ตามแต่กรณีซึ่งได้ทำการตกลงกันไว้ 

ที่ปรึกษาด้าน HR ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

โครงการฝึกอบรม การจัดทำดัชนีชี้วัด KPI ผลงานหลักเพื่อการจัดการที่เป็นเลิศ ระยะสั้น 2 วัน

โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System)

โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(Coaching /Mentor)

โครงการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management System)

โครงการวางระบบระบบจัดทำสมรรถนะบุคคล (Competency) และการวิเคราะห์งาน (Job Analysis /Job Description)

โครงการวางระบบ โครงสร้าง ค่าจ้าง

โครงการวางระบบแบบประเมินผลการปฎิบัติงาน Performance Management System (PMS)

โครงการสร้างวิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร Vision/Mission/Core Values Creation

โครงการวางระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development System

โครงการวางระบบระบบวางแผนกลยุทธ์บริหารพัฒนาบุคคลและองค์กร (HR Strategies & Transformation) 


 

โครงการวางระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร Training and Development Program

โครงการวางระบบการพัฒนาองค์กร Organization Development

โครงการวางระบบโครงสร้างเงินเดือน/ค่าตอบแทน/สวัสดิการ Salary Structure/Compensation/Benefits

โครงการวางระบบกระบวนการสรรหาและคัดเลือก Recruitment and Selection Process 

โครงการวางระบบระบบการบริหารงานบุคคล Human Resource Management System (Full System)

โครงการวางระบบระบบจัดทำระบบบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management) , แผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Planning) 

โครงการวางระบบระบบจัดทำระบบบริหารผลงานของบุคคลและองค์กร, Strategy Map, Balanced Scorecard (BSC), KPIs

โครงการวางระบบระบบจัดทำแผนฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map) ขององค์กร , แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development Plan) ขององค์กร , แผนพัฒนาบุคลากรรายคน (IDP) 

Powered by MakeWebEasy.com