Public Training Calendar

ชื่อหลักสูตรวันที่อบรมค่าอบรมปกติสำรองก่อน 10 วัน/2 ท่านสำรองที่นั่ง 4 ท่านขึ้นไป 
กลยุทธ์การบริหารบุคคล

เทคนิคการเขียน JD (Job Description) บนพื้นฐานของ Competency & KPIs

เทคนิคการจัดทำระบบ Competency Model อย่างมีประสิทธิภาพ

08/10/19 

09/10/19 

3,800

3,800

3,500

3,500

3,300

3,300

งานสรรหาว่าจ้าง

การจัดระบบข้อมูลสนับสนุนด้านเอกสารงานบุคคล

เทคนิคการปฐมนิเทศและสร้างระบบพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่

 03/10/19 

15/10/19

3,800

3,800

3,500

3,500

3,300

3,300

งานฝึกอบรม

เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี (TRAINING DEVELOPMENT PLAN)

 16/10/19 

3,800

3,500

3,300 

งานพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (CAREER PATH)
 17/10/19
3,8003,5003,300
อื่นๆ    

เทคนิคการบริหารลูกน้องสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

 25/10/19
3,800
3,500
3,300
 ชื่อหลักสูตรวันที่อบรมค่าอบรมปกติสำรองก่อน 10 วัน/2 ท่านสำรองที่นั่ง 4 ท่านขึ้นไป 
กลยุทธ์การบริหารบุคคล    

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน

เทคนิคการเขียนและแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

จัดทำโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการแบบยืดหยุ่น

การจัดทำ KPI & Action Plan ให้ประสบความสำเร็จ

 05/11/19

 06/11/19

 12/11/19

 08/11/19

3,800

3,800

3,800

3,800

3,500

3,500

3,500

3,500

3,300

3,300

3,300

3,300

งานสรรหาว่าจ้าง    

กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบและเทคนิคการสัมภาษณ์

การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานและทดลองงาน 

     13/11/19

     14/11/19 

3,800

3,800

 3,500

3,500

 3,300

3,300

งานฝึกอบรม    

กลยุทธ์การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร (TRAINING ROAD MAP) 

กลยุทธ์นักพูดสำหรับวิทยากรมืออาชีพ(Train the Trainer) 

 26/11/19

 20/11/19

3,800

3,800

3,500

3,500

3,300

3,300

งานพัฒนาบุคลากร    

กลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง (talent management) 

Succession Plan and Career Planning 

 21/11/19

 27/11/19

3,800

3,800

3,500

3,500

3,300

3,300

  
 ชื่อหลักสูตรวันที่อบรมค่าอบรมปกติสำรองก่อน 10 วัน/2 ท่านสำรองที่นั่ง 4 ท่านขึ้นไป 
กลยุทธ์การบริหารบุคคล    

เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่

การประเมินค่างานเพื่อการบริหารโครงสร้างเงินเดือน

 02/12/19 

 03/12/19 

7,000

3,800

6,300

3,500

6,100

3,300

งานสรรหาว่าจ้าง    

การจัดระบบข้อมูลสนับสนุนด้านเอกสารงานบุคคล

เทคนิคการปฐมนิเทศและสร้างระบบพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่ 

 11/12/19 

 12/12/19 

3,800

3,800

3,500

3,500

3,300

3,300

งานฝึกอบรม 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN : IDP)  

 17/12/19 

3,800

3,500

3,300

งานพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (CAREER PATH) 

 18/12/19 3,8003,5003,300
อื่นๆ

ภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างานชั้นเยี่ยม

การให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ (Customer Service Excellence)

     19/12/19

     25/12/19

3,800

3,800

3,500

3,500

3,300

3,300

     
Powered by MakeWebEasy.com