ขั้นตอนการจองที่นั่งอบรม Public Training

**หมายเหตุ** กรณีลูกค้าสมัครล่าช้าสามารถชำระเงินภายหลังวันอบรมได้(ภายใน 15 วัน)และส่ง เอกสารหัก ณ ที่จ่ายมาตามที่อยู่บริษํท

 

กรอกใบสมัครออนไลน์

หรือดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดและส่งมาที่อีเมล์
m.seminarcenter@gmail.com

 


 

ขั้นตอนที่ 2

รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชม. พร้อมรับใบ invoice เพื่อแจ้งอัตราค่าสมัครเข้าอบรม


  

 

ขั้นตอนที่ 3

ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1-2 วันทำการเจ้าหน้าที่จะส่งกำหนดการเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง


   

 

ขั้นตอนที่ 4

ผู้เข้าอบรมนำเอกสารหัก ณ ที่จ่ายและหลักฐานการชำระเงินมาในวันอบรมพร้อมรับใบเสร็จที่หน้างาน


 

welcome "seminarcenter" หลักสูตรแนะนำประจำเดือน

 ให้บริการจัดอบรมทั้งภายนอกและภายใน โดยวิทยากรมืออาชีพ บริการจัดอบรม in-house ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด & จัดอบรม Public Training ในกรุงเทพ 

  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของตน ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทำงานสูงขึ้น จะส่งผลต่อการผลิตสินค้าและการบริการมีคุณภาพ สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศอื่นได้

พรบ.ฯ จึงกำหนดให้สิทธิและประโยชน์แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องฝึกอบรมลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดทุกปี และยื่นแบบส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อประเมินเงินสมทบกองทุน  หากไม่จัดฝึกอบรมลูกจ้างหรือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 


 

 

 

12 ก.ย 62 : หลักสูตร Key Performance Indicators for Excellence Management หลักสูตรปฏิบัติการให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือเขียน KPI ของตัวเองเพื่อฝึกการเขียนและเรียนรู้แนวทางการเขียนที่ถูกต้องและให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ดูรายละเอียด...

17 ก.ย 62 : หลักสูตร การจัดระบบข้อมูลสนับสนุนด้านเอกสารงานบุคคล เอกสารด้านทรัพยากรบุคลคล ถูกพัฒนาให้สนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การวางแผน การจ้างงาน การพัฒนาการฝึกอบรม ค่าจ้างเงินเดือน การดำเนินการทางวินัยเอกสารที่จะช่วยให้การบริหารทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพ

ส่วนลดเฉพาะรุ่นที่ 1 ค่าอบรม 2,900 บาท /ท่าน ดูรายละเอียด...

18 ก.ย 62 : หลักสูตร ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ  คุณจะได้ทักษะการขายที่ไม่เป็นรองใคร  และนำท่านสู่สายทางนักขายมืออาชีพในอนาคต เน้นเรื่องการนำเสนออย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นการสื่อสารจากนักขายสู่ลูกค้าให้สามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้น อย่างมีจิตวิทยาและเทคนิคอย่างมืออาชีพ

ดูรายละเอียด...

19 ก.ย 62 : หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง (talent management) หากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งของ Talent Management System ผิดพลาดไป องค์การไม่ส่งเสริมให้คนเก่งได้พัฒนาตนเอง หรือการรักษาคนเก่งเอาไว้ไม่ได้ ย่อมส่งผลเสียทั้งต่อ Talent และต่อองค์การ 

ส่วนลดเฉพาะรุ่นที่ 1 ค่าอบรม 2,900 บาท /ท่าน ดูรายละเอียด... 

26 ก.ย 62 : หลักสูตร การประเมินค่างานเพื่อการบริหารโครงสร้างเงินเดือน การติดตามและวัดผลของงานที่ทำเพื่อประเมินคุณค่าของงานต่างๆ ช่วยในการกำหนดตำแหน่งหน้าที่การงาน ความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ความรับผิดชอบและช่วยในการกำหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมแก่งาน และสอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ การพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนช่วยในการหาข้อบกพร่องของงานและแก้ไขให้ดีขึ้น 

ส่วนลดเฉพาะรุ่นที่ 1 ค่าอบรม 2,900 บาท /ท่าน ดูรายละเอียด...
 


Powered by MakeWebEasy.com