ขั้นตอนการจองที่นั่งอบรม Public Training

**หมายเหตุ** กรณีลูกค้าสมัครล่าช้าสามารถชำระเงินภายหลังวันอบรมได้(ภายใน 15 วัน)และส่ง เอกสารหัก ณ ที่จ่ายมาตามที่อยู่บริษํท

 

กรอกใบสมัครออนไลน์

หรือดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดและส่งมาที่อีเมล์
m.seminarcenter@gmail.com

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2

รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชม. พร้อมรับใบ invoice เพื่อแจ้งอัตราค่าสมัครเข้าอบรม

 

  

 

ขั้นตอนที่ 3

ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1-2 วันทำการเจ้าหน้าที่จะส่งกำหนดการเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

 

   

 

ขั้นตอนที่ 4

ผู้เข้าอบรมนำเอกสารหัก ณ ที่จ่ายและหลักฐานการชำระเงินมาในวันอบรมพร้อมรับใบเสร็จที่หน้างาน

 

 

welcome "seminarcenter" หลักสูตรแนะนำประจำเดือน

 ให้บริการจัดอบรมทั้งภายนอกและภายใน โดยวิทยากรมืออาชีพ บริการจัดอบรม in-house ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด & จัดอบรม Public Training ในกรุงเทพ 

  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของตน ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทำงานสูงขึ้น จะส่งผลต่อการผลิตสินค้าและการบริการมีคุณภาพ สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศอื่นได้ โดยการใช้มาตราการจูงใจ ด้านการยกเว้นและลดหย่อนภาษีอากร รวมทั้งการให้สิทธิและประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยปรับปรุงสิทธิและประโยชน์ในกรณีที่นายจ้างและสถานประกอบการดำเนินการฝึกอบรมแรงงานให้กับลูกจ้างของตนเองให้มีความเหมาะสมและเพิ่มมากขึ้น 

พรบ.ฯ จึงกำหนดให้สิทธิและประโยชน์แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องฝึกอบรมลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดทุกปี และยื่นแบบส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อประเมินเงินสมทบกองทุน  หากไม่จัดฝึกอบรมลูกจ้างหรือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (กรณีที่สถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 สถานประกอบการนั้นๆ ต้องจ่ายค่าปรับตามจำนวน 3,990 บาทต่อคน เพื่อสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน)

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หากสถานประกอบกิจการใดถึงแม้มีลูกจ้างไม่ถึง 100 คน แต่ทำการพัฒนาฝึกอบรมลูกจ้างของตนเอง ก็สามารถนำมาขอรับรองการฝึกอบรมกับ กพร. เพื่อขอรับการลดหย่อนภาษีร้อยละ 100 ได้เช่นกัน

 

 

 


 

 

 

18 ก.ย 62 : หลักสูตร ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ  คุณจะได้ทักษะการขายที่ไม่เป็นรองใคร  และนำท่านสู่สายทางนักขายมืออาชีพในอนาคต เน้นเรื่องการนำเสนออย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นการสื่อสารจากนักขายสู่ลูกค้าให้สามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้น อย่างมีจิตวิทยาและเทคนิคอย่างมืออาชีพ>>

ส่วนลดเดือน ก.ย. ค่าอบรม 3,500 บาท/ท่าน ดูรายละเอียด...

24 ก.ย 62 : หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง (talent management) หากกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งของ Talent Management System ผิดพลาดไป องค์การไม่ส่งเสริมให้คนเก่งได้พัฒนาตนเอง หรือการรักษาคนเก่งเอาไว้ไม่ได้ ย่อมส่งผลเสียทั้งต่อ Talent และต่อองค์การ 

ส่วนลดเดือน ก.ย. ค่าอบรม 3,000 บาท/ท่าน ดูรายละเอียด... 

25 ก.ย 62 : หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการและตัวอย่างแผนอัตรากำลังจากองค์กรอื่น สิ่งสำคัญในการวางแผนอัตรากำลังจะทำให้องค์กรของท่านสามารถควบคุมต้นทุนของบุคลากรและวางแผนงานฝ่ายบริหารบุคคลให้สอดคล้องกับการทำงานและการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนลดเดือน ก.ย ค่าอบรม 3,500 บาท/ท่าน ดูรายละเอียด...

26 ก.ย 62 : หลักสูตร การประเมินค่างานเพื่อการบริหารโครงสร้างเงินเดือน การติดตามและวัดผลของงานที่ทำเพื่อประเมินคุณค่าของงานต่างๆ ช่วยในการกำหนดตำแหน่งหน้าที่การงาน ความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ความรับผิดชอบและช่วยในการกำหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมแก่งาน และสอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ การพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนช่วยในการหาข้อบกพร่องของงานและแก้ไขให้ดีขึ้น 

ส่วนลดเดือน ก.ย. ค่าอบรม 3,000 บาท/ท่าน ดูรายละเอียด...

30 ก.ย 62 : หลักสูตร ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส สำหรับองค์กรที่เริ่มทำไปจนถึงองค์กรที่ทำแล้วและต้องการพัฒนาให้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างเป็นลำดับขั้นตอน และต่อเนื่องอย่างมีกลยุทธ์ จะทำให้กิจกรรม 5ส มีประสิทธิผลต่อองค์กรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

 ค่าอบรม 3,000 บาท/ท่าน ดูรายละเอียด...

30 ก.ย 62 : หลักสูตร การจัดการการกระจายสินค้าสมัยใหม่กระบวนการวางแผนในการส่งมอบและกระจายสินค้าจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า การปฏิบัติการด้านการจัดการคลังสินค้า การจัดการการขนส่ง การลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงาน ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการกระจายสินค้า พัฒนาทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงาน และการวัดผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 ค่าอบรม 3,500 บาท/ท่าน ดูรายละเอียด...


Powered by MakeWebEasy.com