ขั้นตอนการจองที่นั่งอบรม Public Training

**หมายเหตุ** กรณีลูกค้าสมัครล่าช้าสามารถชำระเงินภายหลังวันอบรมได้(ภายใน 15 วัน)และส่ง เอกสารหัก ณ ที่จ่ายมาตามที่อยู่บริษํท

 

กรอกใบสมัครออนไลน์

หรือดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดและส่งมาที่อีเมล์
m.seminarcenter@gmail.com

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2

รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชม. พร้อมรับใบ invoice เพื่อแจ้งอัตราค่าสมัครเข้าอบรม

 

  

 

ขั้นตอนที่ 3

ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1-2 วันทำการเจ้าหน้าที่จะส่งกำหนดการเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

 

   

 

ขั้นตอนที่ 4

ผู้เข้าอบรมนำเอกสารหัก ณ ที่จ่ายและหลักฐานการชำระเงินมาในวันอบรมพร้อมรับใบเสร็จที่หน้างาน

 

 

welcome "seminarcenter" หลักสูตรแนะนำประจำเดือน

 ให้บริการจัดอบรมทั้งภายนอกและภายใน โดยวิทยากรมืออาชีพ บริการจัดอบรม in-house ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด & จัดอบรม Public Training ในกรุงเทพ 

  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของตน ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทำงานสูงขึ้น จะส่งผลต่อการผลิตสินค้าและการบริการมีคุณภาพ สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศอื่นได้ โดยการใช้มาตราการจูงใจ ด้านการยกเว้นและลดหย่อนภาษีอากร รวมทั้งการให้สิทธิและประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยปรับปรุงสิทธิและประโยชน์ในกรณีที่นายจ้างและสถานประกอบการดำเนินการฝึกอบรมแรงงานให้กับลูกจ้างของตนเองให้มีความเหมาะสมและเพิ่มมากขึ้น 

พรบ.ฯ จึงกำหนดให้สิทธิและประโยชน์แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องฝึกอบรมลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดทุกปี และยื่นแบบส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อประเมินเงินสมทบกองทุน  หากไม่จัดฝึกอบรมลูกจ้างหรือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (กรณีที่สถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 สถานประกอบการนั้นๆ ต้องจ่ายค่าปรับตามจำนวน 3,990 บาทต่อคน เพื่อสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน)

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หากสถานประกอบกิจการใดถึงแม้มีลูกจ้างไม่ถึง 100 คน แต่ทำการพัฒนาฝึกอบรมลูกจ้างของตนเอง ก็สามารถนำมาขอรับรองการฝึกอบรมกับ กพร. เพื่อขอรับการลดหย่อนภาษีร้อยละ 100 ได้เช่นกัน

 

 

 


 

 

 

 10 ต.ค 62 : หลักสูตร เทคนิคการเขียน JD (Job Description) บนพื้นฐานของ Competency & KPIs  ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งานให้ถูกวิธีและสอดคล้องกับแบบกำหนดหน้าที่งานของพนักงาน   ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน

15 ต.ค 62 : หลักสูตร เทคนิคการปฐมนิเทศและสร้างระบบพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่ ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่องค์กรนำมาใช้ในการจัดการความรู้ โดยการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่ากับเพื่อนร่วมงานหรือรุ่นน้องที่มีประสบการณ์และความรู้มากกว่า เป็นการนำผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มามากในองค์กร

16 ต.ค 62 : หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี (TRAINING DEVELOPMENT PLAN) การวางแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในองค์กรนั้น สามารถสร้างผลสำเร็จที่ยั่งยืนแก่องค์กร รวมทั้งเพิ่มขีดศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตามเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง

 

 17 ต.ค 62 : หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (CAREER PATH) หากพนักงานมองไม่เห็นอนาคตในการทำงานกับบริษัท อาจเป็นปัจจัยในการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะพนักงานที่มีความสามารถ การสร้างระบบสายอาชีพ (Career Path) หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีออกแบบ Career Path ในองค์กรให้เชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและแผนพัฒนารายบุคคล individual development plan

25 ต.ค 62 : หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคน ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส สำหรับองค์กรที่เริ่มทำไปจนถึงองค์กรที่ทำแล้วและต้องการพัฒนาให้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างเป็นลำดับขั้นตอน และต่อเนื่องอย่างมีกลยุทธ์ จะทำให้กิจกรรม 5ส มีประสิทธิผลต่อองค์กรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

 

25 ต.ค 62 : หลักสูตร ทักษะภาวะผู้นำกับการบริหารทีมสำหรับหัวหน้างาน ในฐานะหัวหน้างานหรือผู้บริหารมีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ถ้าองค์กรใดได้ผู้บริหารที่เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์ ก็มีแนวโน้มว่าองค์กรนั้น จะประสบความสำเร็จ  ดังนั้น ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน เพื่อนำพาองค์กรไป สู่ความสำเร็จ และได้รับการยกย่อง นับถือจากพนักงาน


 

 

Powered by MakeWebEasy.com