บริการจัดอบรมสัมมนา Public & In-house

 วิธีสมัครเข้าอบรม >> สำรองที่นั่ง

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียด และสแกนส่งมาที่อีเมล์ accseminarcenter@gmail.com หรือสำรองที่นั่งออนไลน์ (รอรับใบinvoice ภายใน 1-2 วัน หลังส่งใบสมัคร) สนใจขอ Course Outline และใบเสนอราคาเพื่อจัดอบรมภายใน (In House) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0922633989

บริการของเรา มีอะไรบ้างน้า >>>>

COURSE TRAINING & PROMOTION

อบรม สัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันฝึกอบรม Seminar center สัมมนา เซ็นเตอร์ ค้นหาหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชาชีพได้ที่นี่ ทั้งจัดอบรมภายใน(In house)และภายนอก(Public Training) พัฒนาคนพัฒนาองค์กรนึกถึงเรา สัมมนา เซ็นเตอร์

ทุกหลักสูตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200 %

หลักสูตรแนะนำ

31/07/2562 สำรองที่นั่งภายในวันที่ 21/07/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

05-06/08/2562 สำรองที่นั่งภายในวันที่ 25/07/2562 ลดเหลือ 6,600 บาท

07/08/2562 สำรองที่นั่งภายในวันที่ 27/07/62 ลดเหลือ 3,500 บาท 

# In-house #

 • QC 7 Tools for cost reduction (ลดต้นทุนด้วย QC Tools)
 • 8 Waste for cost reduction
 • จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด (Saving energy and environment awareness)
 • การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน (Work Safety Awareness for Supervisor)
 • การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Production Management for Supervisor)
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC by small group activity)
 • เทคนิคการลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่าด้วยหลัก 3 MU (Finding Technique and Problem Solving of 3 MU)
 • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกันด้วยเครื่องมือคุณภาพ
 • การบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจ
 • กลยุทธ์การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 •  Leadership Development Program
 • เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
 • HR For Non HR
 • Train the trainer สร้างวิทยากรมืออาชีพ
 • การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์
 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • การพัฒนาความผูกพันของคนในองค์กร (Employee Engagement Development)
 • คิดเชิงบวกและคิดอย่างสร้างสรรค์ Positive Thinking&Creative Thinking
 • โครงการฝึกอบรม การจัดทำดัชนีชี้วัด KPI ผลงานหลักเพื่อการจัดการที่เป็นเลิศ
 • การสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน
 • เทคนิคการเขียน JD (Job Description) อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)
 • QCC group activity
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT
 • QC 7 Tools for Preventive and Corrective Action
 • จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ
 • จิตสำนึกในคุณภาพและความเป็นเจ้าของ
 • ไคเซ็น (Kaizen)เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกิจกรรม Kaizen
 • การดำเนินการสร้างองค์กร ด้วยกิจกรรม Kaizen
 • Visual control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
 • เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 • การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต(7 Waste for cost reduction)
 • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน ด้วย PDCA
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen
 • การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า
 • การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน ภาคปฏิบัติ
 • TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 • TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองเพื่อการทำTPMที่สมบูรณ์
 • การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างานประจำวัน
 • สำหรับหัวหน้างานมือใหม่ Daily management
 • การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน
 • การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน
 • กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต
 • ทักษะการควบคุมงานสำหรับหัวหน้างาน
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen (Continue improvement by Kaizen activity)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต (Efficiency and Productivity Improvement)
 • การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality Awareness in working place)
 • Zero-Defect by PokaYoke การควบคุมคุณภาพการเกิดของเสียเป็นศูนย์
 • การบริหารผลงานลูกน้องผ่านกิจกรรมสร้างคุณภาพสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่   
 • TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 • การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • การตรวจประเมิน 5ส ในพื้นที่การทำงาน
 • การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงาน
 • แนวคิดพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบลีน
 • 5S for Productivity improvement 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ Productivity Mindset
 • Kaizen in office
 • ล้านไอเดียเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนด้วย KAIZEN
 • การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
 • เทคนิคการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต
 • การปรับปรุงคุณภาพเชิงปฏิบัติ
 • ทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่
 • เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร (Productivity Promotion Technique)
 • 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ_new
 • Why Why analysis
 • การบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • Poka-Yoke for Zero defect
 • การควบคุมคุณภาพการเกิดของเสียเป็นศูนย์
 • เทคนิคการลดความผิดพลาดในการผลิตที่เกิดจากคน (Human error)
 • 5ส.และไคเซ็น เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • การลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า
 • จิตสำนึกด้านคุณภาพและการลดต้นทุนเพื่อการพัฒนาองค์กร
 • การลดต้นทุน
 • แนวคิดพื้นฐานของการใช้ลีนในองค์กร
 • การบริหารการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
 • การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน Daily management

 

 

                                             ดูทั้งหมดคลิก อ่านต่อ......

ติดต่อเรา

บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด
99/628 หมู่ 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ติดต่องานอบรมสัมมนา โทร. 092 263 3989
Email : m.seminarcenter@gmail.com

ติดต่องานทั่วไป โทร. 02 053 1150 , 097 237 5189 
Email : accseminarcenter@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com