ขั้นตอนการจองที่นั่งอบรม Public Training

**หมายเหตุ** กรณีลูกค้าสมัครล่าช้าสามารถชำระเงินภายหลังวันอบรมได้(ภายใน 15 วัน)และส่ง เอกสารหัก ณ ที่จ่ายมาตามที่อยู่บริษํท

 

กรอกใบสมัครออนไลน์

หรือดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดและส่งมาที่อีเมล์
m.seminarcenter@gmail.com

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2

รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชม. พร้อมรับใบ invoice เพื่อแจ้งอัตราค่าสมัครเข้าอบรม

 

  

 

ขั้นตอนที่ 3

ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1-2 วันทำการเจ้าหน้าที่จะส่งกำหนดการเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง

 

   

 

ขั้นตอนที่ 4

ผู้เข้าอบรมนำเอกสารหัก ณ ที่จ่ายและหลักฐานการชำระเงินมาในวันอบรมพร้อมรับใบเสร็จที่หน้างาน

 

 

welcome "seminarcenter" หลักสูตรแนะนำประจำเดือน

 ให้บริการจัดอบรมทั้งภายนอกและภายใน โดยวิทยากรมืออาชีพ บริการจัดอบรม in-house ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด & จัดอบรม Public Training ในกรุงเทพ 

  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานของตน ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ มีประสิทธิภาพ พรบ.ฯ จึงกำหนดให้สิทธิและประโยชน์แก่ ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องฝึกอบรมลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดทุกปี และยื่นแบบส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อประเมินเงินสมทบกองทุน  หากไม่จัดฝึกอบรมลูกจ้างหรือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (กรณีที่สถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 สถานประกอบการนั้นๆ ต้องจ่ายค่าปรับตามจำนวน 3,990 บาทต่อคน เพื่อสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน)


 

 

 

หลักสูตร กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบและเทคนิคการสัมภาษณ์

วันที่ 12 ธันวาคม 2562>> คำถามสัมภาษณ์งานที่คุณใช้เป็นประจำคือคำถามอะไร ? ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์งานที่จะช่วยคุณล้วงลึกข้อมูลผู้สมัครงาน เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งแน่นอนไม่ใช่แค่เป็นคนเก่ง แต่ยังรวมถึงทัศนคติในการทำงานด้วย

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างาน การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน และติดตามผลงาน

วันที่ 12 ธันวาคม 2562>> เทคนิคและวิธีการวางแผน สั่งการ ติดตามผลงาน พัฒนา ประเมินผล และให้ข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน มีมุมมองที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้และสร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

หลักสูตร Train the Trainer เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 >>เทคนิคการสร้างความมั่นใจ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างความเชื่อมั่น วิธีแก้จุดอ่อนในการพูด 

 


Powered by MakeWebEasy.com